Co nowego w podatkach

Dostawa gruntu wraz z budynkami/budowlami wzniesionymi przez nabywcę

NSA w wyroku I FSK 1874/16 ze stycznia 2019 roku odniósł się do kwestii dostawy gruntu, na którym wybudowane zostały (przed laty) budynki/budowle przez nabywcę.

W kontekście art. 15e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Nie wszystkie usługi niematerialne, zakupione od podmiotów powiązanych muszą podlegać limitowaniu.

Nieudokumentowane usługi nie stanowią kosztu podatkowego

Co prawda wyrok (I SA/Gl 663/18) WSA w Gliwicach nie jest jeszcze prawomocny, ale warto o nim wspomnieć.  Dotyczy on potrzeby dokumentowania zakupu usług niematerialnych.

Istota świadczenia kompleksowego

O świadczeniu kompleksowym na ogół mówi się w przypadku realizacji kilku czynności, składających się wspólnie na jedną całość.  Ma ono duże znaczenie zwłaszcza w kontekście stosowanej stawki podatku VAT.

Prokurent opodatkowany dopiero w rozliczeniu rocznym

Oznacza to, że w trakcie roku podatkowego nie trzeba pobierać i wpłacać zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Pożyczka od podmiotu powiązanego – "bezpieczny" poziom odsetek

Można zaryzykować stwierdzenie, że w świetle obowiązujących od stycznia 2019 roku przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustalenie odsetek na tak zwanym „bezpiecznym poziomie”  od pożyczki udzielonej lub zaciągniętej w grupie podmiotów powiązanych gwarantuje nienaruszalność w ten sposób wygenerowanych kosztów/przychodów. 

Wydatki poniesione na nabycie usług w zakresie działalności badawczo-rozwojowej od podmiotów powiązanych nie podlegają wyłączeniu (z art. 15e) z kosztów uzyskania przychodów

Wątpliwości podatników niezmiennie budzi kwestia wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów kosztów usług niematerialnych, zakupionych od podmiotów powiązanych.  W interpretacji 0111-KDIB1-1.4010.432.2018.2.ŚS z dnia 2 stycznia 2019 roku Dyrektor KIS odniósł się więc do kwalifikacji podatkowej zakupu prac z zakresu badań i rozwoju.

Tylko 5% CIT od dochodu z działalności badawczo-rozwojowej

Od stycznia 2019 roku czeka na niektórych duże obniżenie podatku dochodowego od osób prawnych.  Dotyczy to specyficznego sektora gospodarki to jest firm prowadzących działalność badawczo rozwojową.

Sprzedaż prywatnego gruntu – kiedy vat?

W interpretacji 0115-KDIT1-3.4012.666.2018.2.AT Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej przypomniał tezy płynące z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 29 marca 2017 r.

Rozliczenia VAT w ramach Konsorcjum (kiedy faktura, kiedy nota?)

Konsorcjum w świetle polskich przepisów nie stanowi odrębnego podatnika podatku VAT.

Zwolnione z CIT przychody z zysków kapitałowych wymagają proporcjonalnej alokacji kosztów

A to oznaczać może, że część kosztów pośrednich może zostać wyłączona z kosztów podatkowych.

Przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel – teza NSA

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku I FSK 1815/16 z dnia 4 października 2018 roku odniósł się do pojęcia dostawy towarów.

Rozliczenie kosztów samochodów przedkontraktowych i zastępczych

W przeszłości różne pojawiały się opinie, warto więc zapoznać się z jedną z najświeższych (z 17 października) w sprawie rozliczania kosztów samochodów zastępczych lub przedkontraktowych.

Paliwo przychodem dla pracownika – stanowisko organów podatkowych

Organy podatkowe niestety nie uwzględniają linii interpretacyjnej sądów administracyjnych dotyczącej kwestii zryczałtowanego przychodu dla pracowników.

Idą zmiany (ulga za złe długi, rozliczanie strat)

Obecnie procedowane są liczne projekty ustaw zmieniających ustawy o podatkach.

Moment rozpoznania kosztu podatkowego z tytułu diet i innych należności za czas podróży służbowej pracownika

Niekiedy o tym, czy naliczone diety oraz zwrot innych należności za czas podróży stanowią koszt uzyskania przychodów decyduje faktyczna wypłata.

Przedawnione zobowiązanie przychodem u dłużnika, a co się dzieje u wierzyciela?

Przedawnienie zobowiązania to przychód dla dłużnika przy jednoczesnym braku możliwości rozpoznania kosztu podatkowego przez wierzyciela.

Podwyższenie kapitału zakładowego z zastosowaniem potrącenia przychodem do opodatkowania

W interpretacji 0111-KDIB2-3.4010.116.2018.2.KB z dnia 6.09.2018 Dyr. KIS uznał, że konwersja wierzytelności na kapitał zakładowy, niezależnie od jej kwalifikacji dokonanej na gruncie prawa cywilnego, np. jako potrącenia, zawsze stanowi wniesienie do spółki wkładu niepieniężnego.

Kiedy PIT od świadczeń dla oddelegowanego pracownika?

Coraz więcej polskich pracowników jest oddelegowywanych do pracy za granicą.  Wskutek tego ulega zmianie miejsce wykonywania pracy. Pracownikom nie są wypłacane diety ani inne należności z tytułu podróży służbowych. 

Korekta wartości początkowej środka trwałego

Zgodnie z przepisami ustaw o podatku dochodowym podatnicy dokonują odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (WNiP).

Planowane zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)

Do Sejmu trafił już projekt zmian do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Dostawa gruntu – kiedy zwolniona z VAT?

Ustawa o podatku od towarów i usług przewiduje opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie od podatku.

Usługi podlegające refakturowaniu nie podlegają ograniczeniom z art. 15e ustawy o PDOP

Nie każdy jednak będzie mógł z tego skorzystać.

Przychody o charakterze odsetkowym a przychody z odsetek w kontekście zasad zaliczania do kosztów podatkowych kosztów finansowania dłużnego oraz kosztów usług niematerialnych

W niedawnej interpretacji  Dyrektor KIS uznał za prawidłowe stanowisko podatnika, że dla potrzeb wyliczania wysokości ograniczeń z art. 15c PDOP (dotyczącym zaliczania do kosztów uzyskania przychodów kosztów finansowania dłużnego) powinno się uwzględniać zarówno przychody odsetkowe, jak również inne przychody równoważne odsetkom (przykładowo opłaty za odroczenie terminu płatności).

Usługa przechowywania danych wymaga pobrania podatku dochodowego?

„(…) sama nazwa umowy o świadczenie usługi nie może być wyłącznym czynnikiem determinującym daną usługę jako należącą do katalogu świadczeń podlegających opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Decydujące znaczenie dla stwierdzenia, że dane usługi mieszczą się w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym ma treść postanowień umowy zawartej z kontrahentem zagranicznym, a przede wszystkim charakter rzeczywiście wykonywanych świadczeń. (…)

Projektowane zmiany do ustaw o podatku dochodowym – dziś o pojęciu ceny transferowej i „bezpiecznym” oprocentowaniu pożyczek

W drugiej połowie lipca został opracowany projekt zmian do ustaw o podatku dochodowym.  Sukcesywnie na łamach blogu przybliżane będą nowe, planowane (od stycznia 2019 roku) regulacje. Zmiany dotyczą głównie cen transferowych.

Kiedy rozpoznać VAT należny?

Najpierw istotne dla firm informatycznych jak i podmiotów importujących takie usługi z zagranicy

Tezy orzeczenia NSA  wydanego jesienią 2017 roku (I FSK 2091/15) wydają się oczywiste: "Obowiązek podatkowy w przypadku usług informatycznych powstaje na zasadach ogólnych, tj. z chwilą wykonania usługi lub jej części.

Koszt podatkowy - co decyduje o takiej kwalifikacji?

W jednym z tegorocznych wyroków (wyrok WSA w Warszawie z dnia 14 lutego 2018 r, sygn. akt III SA/Wa 950/17, na dzień dzisiejszy nieprawomocny) wskazano, że "decydującym kryterium oceny, czy dany wydatek stanowi koszt uzyskania przychodu jest jego cel (opisany w art. 15 ust. 1 u.p.d.o.p.) oraz związek przyczynowy pomiędzy poniesionym wydatkiem, a możliwością powstania lub zwiększenia przychodu oraz minimalizacją strat pomniejszających przychód."

Podatek z nieujawnionych źródeł dochodów

Stosownie do przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od przychodu nieznajdującego pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów pobierany jest zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych (stawka 75%). 

Odpisy amortyzacyjne od WNIP nabytych przed 2018 rokiem

Odpisy amortyzacyjne od WNiP nabytych przed 2018 rokiem podlegają ograniczeniom zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów.