Co nowego w podatkach

Dokumentacja podatkowa transakcji z podmiotami powiązanymi - grupowanie transakcji

W kontekście zasad towarzyszących sporządzaniu dokumentacji podatkowej transakcji z podmiotami powiązanymi, podatnik zadał pytanie co do przesłanek jej tworzenia.

Czy prawidłowym jest przyjęcie stanowiska, że limit, o którym mowa w art. 9a ust. 1d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych odnosi się odrębnie do każdego rodzaju zarówno innych zdarzeń jak i transakcji, i to przy uwzględnieniu podziału na poszczególne podmioty powiązane?

W opinii podatnika limit transakcji lub innych zdarzeń jednego rodzaju mających istotny wpływ na wysokość dochodu (straty) podatnika, należy odnosić osobno do każdej transakcji zawartej z danym podmiotem powiązanym. Grupowanie transakcji/innych zdarzeń bez podziału na poszczególne podmioty powiązane, powodowałoby bowiem konieczność sporządzania dokumentacji podatkowej nawet dla transakcji nieistotnych tylko dlatego, że suma tych transakcji z transakcjami zawartymi z innymi podmiotami powiązanymi, przekraczałaby limit, o którym mowa w art. 9a ust. 1d ustawy o pdop.

W niedawnej interpretacji indywidualnej Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził słuszność powyższej opinii.

Powstaje zatem pytanie, czy Państwa przedsiębiorstwo rozpoczęło już prace nad dokumentacją podatkową? 

Przypominamy, że do 31 marca 2018 roku, te podmioty, których rok podatkowy jest tożsamy z rokiem kalendarzowym, będą musiały oświadczyć co do tego, czy w świetle przepisów ustaw dotyczących podatku dochodowego były zobowiązane taką dokumentację podatkową sporządzić. 

Ponadto będą musiały złożyć oświadczenie, czy taka dokumentacja została sporządzona.  MBSP służy pomocą przy sporządzaniu odpowiedniej dokumentacji.