Co nowego w podatkach

Nie wszystkie programy motywacyjne dla pracowników będą opłacalne

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych rozpoznaje różne źródła przychodów. Przykładowo, a to ze stosunku pracy, a to z działalności wykonywanej osobiście. Wyróżnia również przychody z kapitałów pieniężnych, do których zalicza, między innymi, przychody z realizacji pochodnych instrumentów finansowych.

Taki zapis ustawowy dawał możliwość kształtowania dodatkowego wynagrodzenia dla kadry menedżerskiej, korzystającego ze zryczałtowanej formy opodatkowania (19%). Pisaliśmy o tym w jednym z blogów (http://mbsp.pl/blog/42-programy-motywacyjne-dla-kadry-zarzadzajacej-tylko-19-podatku). 

Dzisiaj, u progu roku 2018 warto powrócić do tej kwestii z uwagi na zmiany, jakie od 1 stycznia zaczną obowiązywać. 

Zgodnie bowiem z nowym zapisem art. 10 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychody z realizacji praw z papierów wartościowych, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, lub z pochodnych instrumentów finansowych, uzyskane w następstwie objęcia lub nabycia tych praw jako świadczenie w naturze lub nieodpłatne świadczenie, będą zaliczane do tego źródła przychodów, w ramach którego to świadczenie w naturze lub nieodpłatne świadczenie zostało uzyskane. 

Jeśli więc pochodny instrument zostaje przyznany pracownikowi, przychód z realizacji tych praw od stycznia 2018 roku będzie podlegał opodatkowaniu według skali podatkowej. 

Preferencyjne opodatkowanie (zryczałtowane, 19%) dotyczyć będzie już tylko przychodów z realizacji programu motywacyjnego utworzonego przez:  1) spółkę akcyjną, od której podatnik uzyskuje świadczenia lub inne należności z tytułów określonych w art. 12 (stosunek pracy)  lub art. 13 (działalność wykonywana osobiście),

lub 

2) spółkę akcyjną będącą jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy o rachunkowości w stosunku do spółki, od której podatnik uzyskuje świadczenia oraz inne należności z tytułów określonych w art. 12 lub art. 13. 

Przepisy stanowią (art. 24 ust.11 i dalsze), że jeżeli osoba fizyczna (pracownik, menedżer) faktycznie obejmuje lub nabywa akcje ww spółki lub akcje spółki w stosunku do niej dominującej, przychód z tego tytułu powstaje dopiero w momencie odpłatnego zbycia tych akcji.  

Przez program motywacyjny, o którym mowa w ust. 11, rozumie się system wynagradzania utworzony na podstawie uchwały walnego zgromadzenia przez:

1) spółkę akcyjną, dla osób uzyskujących od niej świadczenia lub inne należności z tytułów określonych w art. 12 lub art. 13,

albo

2) spółkę akcyjną będącą jednostką dominującą w stosunku do tej pierwszej;  w wyniku którego osoby uprawnione do otrzymania świadczeń w ramach tego systemu wynagradzania bezpośrednio lub w wyniku realizacji praw z pochodnych instrumentów finansowych lub realizacji praw z papierów wartościowych, nabywają prawo do faktycznego objęcia lub nabycia akcji spółki określonej w pkt 1 lub 2 (o ile siedziba tej ostatniej znajduje się na terytorium państwa, z którym Rzeczpospolita Polska zawarła umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania. 

Jeśli powstała u Państwa wątpliwość, co do sposobu rozliczania tych dodatkowych apanaży od Nowego (2018) Roku prosimy o kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.