Co nowego w podatkach

Torebki foliowe w rozliczeniach podatkowych 2018 roku

Stosownie do przepisów, które zaczną obowiązywać od stycznia 2018 roku przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której są oferowane lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego przeznaczone do pakowania produktów oferowanych w tej jednostce, jest obowiązany pobrać opłatę recyklingową od nabywającego lekką torbę na zakupy z tworzywa sztucznego.

Opłaty recyklingowej nie będzie się pobierać od nabywającego jedynie bardzo lekką torbę na zakupy z tworzywa sztucznego (czyli grubości materiału poniżej 15 mikrometrów, które są wymagane ze względów higienicznych lub oferowane jako podstawowe opakowanie żywności luzem, gdy pomaga to w zapobieganiu marnowaniu żywności).  

Maksymalna stawka opłaty recyklingowej została ustalona w wysokości  1 zł za sztukę. 

Zgodnie z przepisami ustaw o podatku dochodowym opłata pobrana od klienta stanowić będzie przychód podatkowy. 

W dacie przekazania opłaty recyklingowej właściwemu organowi stanowić ona będzie koszt podatkowy. 

Zaryzykować więc można stwierdzenie, że dla rozliczeń podatku dochodowego pobierana opłata będzie miała charakter neutralny (choć ta neutralność może wykraczać poza rok podatkowy, opłatę bowiem przedsiębiorca pobiera w roku "n" a przekazuje ją, najpóźniej do 15 marca roku "n+1"). 

Pojawia się więc naturalne pytanie, a co z podatkiem VAT? 

Skoro pobierana opłata ma charakter opłaty recyklingowej, którą przedsiębiorca musi przecież przekazać właściwej jednostce, chciałoby się powiedzieć, że opłata nie powinna stanowić podstawy naliczenia podatku VAT. Takie też jest stanowisko wielu doradców podatkowych.

Tymczasem Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytanie jednej z redakcji wskazało, że przedmiotowa opłata recyklingowa skutkować będzie opodatkowaniem w zakresie VAT. Czy Ministerstwo zmieni swój pogląd? Mamy poważne wątpliwości. Przed laty Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, w interpretacji ILPP4/443-511/12-2/BA, wskazał na to, że opłata recyklingowa stanowi podstawę rozliczenia VAT z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia samochodu.