Co nowego w podatkach

Podatek u źródła od usług wykonanych poza Polską

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 26 września 2017 r.  II FSK 3591/14 przypomina o obowiązku poboru podatku u źródła od wynagrodzeń wypłacanych nierezydentom, z tytułu wykonanych przez nich usług niematerialnych. Również wówczas, gdy w całości usługi te zostały fizycznie wykonane poza Polską. 

NSA przychylił się więc do stanowiska Ministra Finansów, wedle którego polski ustawodawca nie uzależnił opodatkowania świadczeń wymienionych w art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (a wiec między innymi od usług z zakresu szeroko rozumianego doradztwa) od faktu, czy są one "fizycznie" wykonane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W będącym przedmiotem wyroku stanie faktycznym uzyskany przez zagranicznych  kontrahentów z tytułu usług świadczonych poza terytorium Polski (Japonia, Wielka Brytania) przychód, został uznany za  osiągnięty na terytorium Polski albowiem występuje gospodarczy związek tego przychodu/dochodu z terytorium Polski.

W przypadku wykonywania usług świadczonych poza terytorium Polski przez kontrahentów na rzecz polskiej spółki w sytuacji, gdy usługi te nie są "fizycznie" wykonywane na terytorium Polski, o tym czy przychód z wykonania usługi został osiągnięty na terytorium Polski przesądza to, że jego źródło znajduje się w Polsce (innymi słowy, to polska spółka korzysta z zakupionej usługi, to ona dokonuje zapłaty za nią). 

Konsekwentnie, co do zasady, wypłata takiego wynagrodzenia wymaga poboru podatku u źródła.

Nie można jednak zapominać, że przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych stosuje się z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Polska. Z umów tych wynika na ogół, że tego rodzaju przychód/dochód podmiotu zagranicznego (z tytułu wykonanej usługi doradztwa dla polskiego podmiotu) podlega opodatkowaniu w kraju siedziby usługodawcy. Aby jednak można było zastosować przepis konkretnej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, zwalniając się tym samym z obowiązku poboru w Polsce podatku u źródła, konieczne jest uzyskanie certyfikatu rezydencji.