Co nowego w podatkach

Podatek u źródła kosztem podatkowym

Uzyskanie certyfikatu rezydencji, jak pokazuje praktyka, niekiedy sprawia wiele trudności. Są i takie podmioty, które tego certyfikatu, potwierdzającego rezydencje podatkową kontrahenta w innym niż Polska kraju, nigdy nie otrzymują. 

W takim przypadku dokonując wypłat z tytułów wskazanych w art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (np. z tytułu zakupu usług doradczych, badania rynku, usług prawnych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych...) wymagane jest obliczenie, pobranie i wpłata podatku u źródła, według obowiązującej w polskiej ustawie stawki CIT.

Kwota podatku powinna zatem obniżyć kwotę wynagrodzenia fizycznie wypłacanego zagranicznemu kontrahentowi. 

Wiele umów o współpracy jednak jest tak skonstruowanych, że w przypadku konieczności poboru podatku u źródła, to wypłacający zobowiązuje się ponieść jego ekonomiczny koszt. 

Powstała zatem wątpliwość, czy zapłacony w taki sposób, niejako dodatkowo, podatek u źródła, może stanowić koszt podatkowy dla polskiego podmiotu. 

Organ podatkowy uznał, że tak, przychylając się tym samym do stanowiska wnioskującego o interpretację podatkową. Zaakceptował zatem następującą argumentację: "(...)  w sytuacjach, w których nie można potrącić należnego podatku od kwoty wypłacanej kontrahentowi, w wyniku obiektywnego braku możliwości potrącenia podatku z uwagi na np. treść postanowień umowy zawartej z kontrahentem (np. gdy w umowie wskazane jest, że ewentualne podatki obciążają wypłacającego należności) lub brak certyfikatu rezydencji Spółka decyduje się ponieść ciężar podatku „u źródła” dokonując tego poprzez ubruttowienie należności.

Mając powyższe na względzie, uzasadnienie celu poniesienia wydatku, obejmującego uregulowanie za kontrahenta zagranicznego podatku u źródła, pozwalające na zaliczenie go do kosztów uzyskania przychodu jest możliwe w sytuacji, gdy obowiązek pokrycia przez płatnika podatku u źródła wynika z postanowień umowy łączącej strony, jak również w przypadkach gdy nie jest możliwe otrzymanie od kontrahenta certyfikatu rezydencji. (...)

Należy zatem stwierdzić, iż przedmiotowe wydatki, co do zasady, spełniać będą przesłankę wynikającą z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ponieważ w przypadku nieuiszczenia podatku u źródła z własnych środków Spółka nie mogłaby nabyć towarów lub usług, które ewidentnie są konieczne w celu dalszego osiągnięcia przez Nią przychodu.(...)"

(interpretacja 0114-KDIP2-1.4010.335.2017.1.AJ).