Co nowego w podatkach

Ograniczenie kosztów usług niematerialnych/doradztwa/licencji (nowy art. 15e ustawy o PDOP) dotyczy również kosztów amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych

W interpretacji 0111-KDIB1-2.4010.448.2017.1.AW z dnia 11 stycznia 2018 roku, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej odniósł się do kwestii rozliczania kosztów licencji do wzoru przemysłowego, w tym nawiązując do nowego przepisu art. 15e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Podatnik próbował przekonać organ podatkowy, że licencja (do wzorów przemysłowych, stanowiących warunek prowadzonej działalności), jako wartość niematerialna i prawna podlega tylko odpisom amortyzacyjnym.

Zdaniem podatnika, to jedyne ograniczenie dotyczące licencji. Innymi słowy dowodził, że bez względu na to, kto jest licencjodawcą (podmiot powiązany, czy też niezależny) i jaka jest wartość licencji, będzie możliwe zaliczenie jej w całości do kosztów uzyskania przychodów w postaci sukcesywnych odpisów amortyzacyjnych.

Z takim poglądem organ podatkowy się jednak nie zgodził.

Dyrektor KIS twierdził, że "stosownie do art. 15e ust. 1 pkt 2 updop podatnicy są obowiązani wyłączyć z kosztów uzyskania przychodów koszty wszelkiego rodzaju opłat i należności za korzystanie lub prawo do korzystania z praw lub wartości, o których mowa w art. 16b ust. 1 pkt 4-7 – poniesione bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotów powiązanych, o których mowa w art. 11, lub podmiotów mających miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju wymienionym w przepisach wydanych na podstawie art. 9a ust. 6, w części, w jakiej koszty te łącznie w roku podatkowym przekraczają 5% kwoty odpowiadającej nadwyżce sumy przychodów ze wszystkich źródeł przychodów pomniejszonych o przychody z tytułu odsetek nad sumą kosztów uzyskania przychodów pomniejszonych o wartość zaliczonych w roku podatkowym do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 16a-16m, i odsetek. (...)

Powyższe wskazuje, iż wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów podlegają koszty wszelkiego rodzaju opłat i należności za korzystanie lub prawo do korzystania z licencji jako wprost wymienione w art. 16b ust. 1 pkt 5 updop poniesione bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotów powiązanych, o których mowa w art. 11."

Organ podatkowy uznał zatem, że "(...) opłaty za licencje – jako enumeratywnie wymienione w przepisie art. 15e ust. 1 updop – podlegają wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów (...) Powyższe oznacza, że (...) spełnione zostaną łącznie obie przesłanki określone w treści art. 15e ust. 1 pkt 2 updop: przedmiotowa – ponieważ dotyczyć będzie nabycia/zakupu Licencji oraz podmiotowa – ponieważ podmiotem zbywającym będzie podmiot powiązany ze Spółką, o którym mowa w art. 11 ww. ustawy. 

Jak wyjaśniono powyżej – przy spełnieniu warunków określonych w art. 16b ust. 1 updop – dokonywanie odpisów amortyzacyjnych jest niczym innym jak rozłożonym w czasie zaliczaniem do kosztów funkcjonowania firmy składnika majątkowego. Nie można więc odpisów amortyzacyjnych dokonywanych na podstawie updop traktować inaczej niż kosztów uzyskania przychodów, gdyż obie te formy odliczeń prowadzą w istocie do obniżenia przychodu. (...)

Mając ponadto na uwadze wykładnię celowościową należy również wskazać, że skoro ustawodawca wyłączył na mocy art. 15e updop określone koszty (w tym wszelkiego rodzaju opłaty i należności za korzystanie lub prawo do korzystania z licencji) – poniesione bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotów powiązanych, o których mowa w art. 11, to wyłączeniu temu podlegać będą również odpisy amortyzacyjne dokonywane od wymienionych w tym przepisie składników majątkowych."

Czy przytoczona tu interpretacja może mieć wpływ na rozliczenie w kosztach podatkowych odpisów amortyzacyjnych od licencji wprowadzonych do ksiąg przed rokiem 2018?

Chętnie odpowiemy i przedstawimy skutki podatkowe konkretnych przypadków. Prosimy o kontakt na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.