Co nowego w podatkach

Dokumentacja transakcji z podmiotami powiązanymi (interpretacja ogólna Ministra Finansów)

Tytułem przypomnienia, obowiązkowi dokumentacyjnemu podlegają transakcje lub inne zdarzenia mające istotny wpływ na wysokość dochodu (straty) podatnika. 

Za takie, ustawy o podatku dochodowym, uznają transakcje lub inne zdarzenia jednego rodzaju, których łączna wartość przekracza w roku podatkowym równowartość 50 000 euro, z tym, że w przypadku podatników, których przychody w rozumieniu przepisów o rachunkowości, w roku poprzedzającym rok podatkowy przekroczyły pewne wartości wskazane w ustawie, kwota 50 tys. euro ulega podwyższeniu  (zgodnie z ustawowymi widełkami).  

Minister Finansów w powołanej interpretacji ogólnej wskazał, że użyte stwierdzenie „jednego rodzaju” "(..)odnosi się zarówno do „innych zdarzeń”, jak i do „transakcji”.

Oznacza to, że jeżeli podatnik realizuje z podmiotem lub podmiotami powiązanymi transakcje jednego rodzaju, których wartość w sumie przekracza próg wskazany w art. 25a ust. 1d updof oraz art. 9a ust. 1d updop zobowiązujący do sporządzania dokumentacji podatkowej (ustalany indywidualnie w zależności od wysokości uzyskanych przez podatnika w poprzednim roku podatkowym przychodów w rozumieniu przepisów o rachunkowości) i jednocześnie inne transakcje jednego rodzaju, których wartość nie przekracza ww. progu, to podatnik ma obowiązek sporządzania dokumentacji tylko dla tych transakcji jednego rodzaju, które przekroczą próg ustawowy. (...)

Innymi słowy podatnik nie ma obowiązku sumowania wartości różnych rodzajów transakcji lub różnych rodzajów innych zdarzeń w celu określenia obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej."

Minister Finansów wyraźnie przy tym zaakcentował, że dla ustalenia obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej podatnik jest zobowiązany do odniesienia progów transakcyjnych do wartości stanowiącej sumę wartości transakcji jednego rodzaju lub innego zdarzenia jednego rodzaju zawartej z poszczególnymi podmiotami powiązanymi, a nie do wartości transakcji jednego rodzaju z jednym konkretnym podmiotem powiązanym. 

Oznacza to, że jeśli podatnik zawarł transakcję jednego rodzaju z kilkoma podmiotami powiązanymi, to w celu ustalenia, czy podlega ona obowiązkowi dokumentacyjnemu, podatnik jest zobowiązany odnieść łączną wartość takiej transakcji jednego rodzaju realizowaną ze wszystkimi podmiotami powiązanymi. 

Konsekwentnie, jeśli poszczególne transakcje (jednego typu/rodzaju) z poszczególnym podmiotem powiązanym nie przekroczą progu (50 tys.euro) ale suma wszystkich tego rodzaju transakcji ze wszystkimi podmiotami powiązanymi ten próg przekroczą, to znaczy, że podatnik jest zobligowany do sporządzenia przedmiotowej dokumentacji podatkowej.

 
Minister Finansów  dodał również, że to "(...) obowiązkiem podatnika jest prawidłowe określanie jednego rodzaju transakcji lub jednego rodzaju innych zdarzeń.

Jeżeli główne parametry transakcji, istotne z punktu widzenia cen transferowych (takie jak np. istotne funkcje, aktywa, ryzyka, a także sposób kalkulacji ceny, istotne warunki płatności, itd.), są do siebie zbliżone, to poszczególne przepływy pieniężne powinny być agregowane do jednego rodzaju transakcji (lub jednego rodzaju zdarzenia).

Niedopuszczalne jest bowiem sztuczne dzielenie transakcji jednego rodzaju (lub zdarzenia jednego rodzaju) na kilka mniejszych quasi-transakcji w celu uniknięcia obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej".

Z całą pewnością wskazana interpretacja ogólna stanowi istotną wskazówkę dla podatników. Ale czy rozwiewa ona wszystkie wątpliwości?  Pozostajemy do Państwa dyspozycji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.