Co nowego w podatkach

Kiedy przychód podatkowy?

Zasadniczo, w działalności gospodarczej, moment rozpoznania przychodu do opodatkowania to moment, w którym ten przychód jest należny, bez względu na to, czy nastąpiła zapłata, czy też nie. Innymi słowy, w  dacie, w której dostarczono towar / wykonano usługę powstaje przychód należny wymagający zadeklarowania dla potrzeb podatku dochodowego. Jak to zwykle bywa, i od tej zasady przewidziane są pewne wyjątki. 

Tym razem, chcielibyśmy się skupić na przepisie szczególnym, wedle którego, jeżeli strony ustalą, iż usługa jest rozliczana w okresach rozliczeniowych, za datę powstania przychodu uznaje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego określonego w umowie lub na wystawionej fakturze, nie rzadziej niż raz w roku. 

Czy jednak każde tego rodzaju postanowienie umowne pozwala na zmianę momentu rozpoznania przychodu? 

Otóż, nie. Takie postanowienie musi współgrać z istotą danego świadczenia, i w dużym uproszczeniu mówiąc, musi dotyczyć usług ciągłych. Cechą charakterystyczną usługi świadczonej w sposób ciągły jest to, że świadczenia w ramach tej usługi trwają dłuższy czas i tworzą funkcjonalną całość.

W tym kontekście WSA w Gdańsku (I SA/Gd 1122/17) nie zgodził się, aby prowizja za udzielenie pożyczki, chociaż na swój sposób rozliczana sukcesywnie, również sukcesywnie była odnoszona do przychodów. 

WSA wskazał, że "określenie wymagalności spłaty prowizji wraz ratami pożyczki nie zwalnia z zasady wynikającej z art. 12 ust. 3a u.p.d.o.p. określającej powstanie przychodu z datą wykonania usługi, a więc zawarcia umowy pożyczki" . 

Sąd wskazał, że prowizja stanowiła opłatę  związaną z udzieleniem pożyczki.

Sam fakt swoistego rozłożenia na raty jej spłaty, nie może skutkować uznaniem istnienia okresów rozliczeniowych. 

Sąd jednoznacznie podkreślił, że "(...) fakt płatności prowizji wraz z każdą miesięczną ratą spłaty pożyczki, a wiec w miesięcznych okresach rozliczeniowych nie ma znaczenia w świetle powołanego art. 12 ust. 3a u.p.d.o.p. dla określenia daty powstania przychodu związanego z usługami udzielania długoterminowych pożyczek w ramach prowadzonej przez Spółkę działalnością gospodarczej."

A jeśli umowa zawiera okresy rozliczeniowe, ale płatność następuje jednorazowo, to czy w takim przypadku przychód powinien być rozpoznawany  nadal w okresach rozliczeniowych? 

WSA  w Warszawie z dnia 15 marca 2017 r.  III SA/Wa 793/16 orzekł, że "Uznanie, pomimo przewidzenia w umowie, iż usługa rozliczana będzie w okresach rozliczeniowych, że wpłaty dokonane na poczet jej rozliczenia winny być rozpoznawane jako przychody w dacie wystawienia faktury, stanowi naruszenie art. 12 ust. 3c u.p.d.o.p." 

W razie wątpliwości, bardzo prosimy o kontakt.