Co nowego w podatkach

Transakcja wpływająca na wysokość przychodów/kosztów to wartość pożyczki oraz odsetki

Trzeba przyznać, że Dyrektor KIS jest konsekwentny. W kolejnej już interpretacji w sprawie transakcji podlegających obowiązkowi dokumentacyjnemu (dokumentacja transakcji z podmiotami powiązanymi) wskazał, że aby ustalić, czy pożyczka wymaga sporządzenia dokumentacji należy wziąć pod uwagę zarówno wartość kapitału pożyczki jak i odsetek. 

Organ podatkowy w uzasadnieniu do interpretacji 0115-KDIT2-3.4010.379.2017.1.JG tak argumentuje powyższą opinię:

"(...) przedmiotem transakcji pożyczki pieniężnej jest przeniesienie własności określonej ilości pieniędzy na rzecz biorącego pożyczkę, z jednoczesnym obowiązkiem zwrotu takiej kwoty pożyczkodawcy za określonym wynagrodzeniem przeważnie w postaci odsetek.

W związku z powyższym przez transakcję należy rozumieć czynność prawną (umowę) zawieraną w związku z prowadzoną przez strony działalnością gospodarczą w wykonaniu której dokonana jest co najmniej jedna płatność (należność) – w tym również przekazanie wartości kapitałowej pożyczki.

(...) Spółka realizując z podmiotem powiązanym transakcje (umowy pożyczek), których wartość pożyczanego kapitału i należnych od tego kapitału odsetek w sumie przekracza limit wskazany w art. 9a ust. 1d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zobowiązana jest do sporządzania dokumentacji podatkowej zawartych w 2017 r umów pożyczek.

Podkreślić przy tym należy, że nie ma znaczenia tutaj fakt czy są to transakcje istotne, o dużej wartości, będące wynikiem podstawowej działalności Spółki, czy też transakcje nieistotne, (o niewielkich kwotach).

Ważny jest rodzaj transakcji podlegających zsumowaniu, bowiem na limit transakcji mających istotny wpływ na wysokość dochodu (straty) podatnika składa się suma transakcji tego samego rodzaju w przedstawionym stanie faktycznym suma udzielonych pożyczek (tj. kapitału i odsetek od pożyczonego kapitału) z podmiotem powiązanym.

(...) obowiązek sporządzenia dokumentacji transakcji (w tym przypadku pożyczki) nie może dotyczyć jedynie odsetek.

Dokumentacja powinna bowiem umożliwiać analizę pod kątem warunków rynkowych również elementów określających warunki tej transakcji takich jak np. kwota, waluta, zasady i termin spłaty, wysokość oprocentowania, sposób zabezpieczenia spłaty, wysokość prowizji, inne opłaty, gwarancje spłaty, kalkulacje ryzyka, etc.

Dopiero tak uzyskany pełny obraz ekonomicznej istoty danej transakcji umożliwia organom podatkowym prawidłowe określenie, czy dana transakcja została zawarta na warunkach rynkowych bądź nierynkowych.

Stosownie bowiem do art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, organy podatkowe badają zgodność ustalonych lub narzuconych przez podmioty powiązane warunków z warunkami, jakie ustaliłyby między sobą niezależne podmioty, w tym w szczególności zasadność dokonania danej transakcji przez podmioty powiązane (w porównaniu z zachowaniem podmiotów niezależnych). 

Wobec tego, że dokumentacja podatkowa zawiera nie tylko kwotę transakcji wyrażoną w cenie, ale również inne elementy określone w art. 9a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie można uznać, że kwotą transakcji jest jedynie wynagrodzenie wyrażone w odsetkach, z wyłączeniem kwoty, od której wynagrodzenie jest obliczane (część kapitałowa transakcji).

Badaniu przez właściwe organy podlegają wszystkie warunki transakcji, a cena jest tylko jednym z nich".