Co nowego w podatkach

Udziały za gotówkę nie stanowią przychodu

Wielu doradców przestrzegało przed możliwymi negatywnymi skutkami zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Zwracali oni uwagę na ryzyko rozpoznania przychodu z tytułu objęcia (od 2018 roku) udziałów w zamian za wkład pieniężny (za gotówkę). Od początku uznawaliśmy, że to ryzyko jest nadmiernie eksponowane.  Cieszę się, że mieliśmy rację. 

W jednej z ostatnich interpretacji Dyrektor KIS jednoznacznie opowiedział się za tym, że objęcie udziałów za gotówkę nie stanowi przychodu do opodatkowania po stronie udziałowca (interpretacja 0111-KDIB2-2.4010.3.2018.1.MM).

Poniżej przedstawiamy stanowisko podatnika, które zostało w całości zaaprobowane przez organ podatkowy.

"(...) Kwestię opodatkowania wkładów reguluje art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (...) w świetle przywołanego przepisu w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2018 r., wniesienie wkładu do spółki wiązało się z powstaniem przychodu, ale tylko jeżeli ten wkład miał formę wkładu niepieniężnego i wkład ten dodatkowo nie miał postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części.

A contrario wniesienie wkładu pieniężnego przed 1 stycznia 2018 r. nie wiązało się z powstaniem przychodu podatkowego. 

(...) od 1 stycznia 2018 r. stosownie do art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy CIT przychód w przypadku wniesienia wkładu stanowi wartość wkładu określoną w statucie lub umowie spółki, a w razie ich braku wartość wkładu określoną w innym dokumencie o podobnym charakterze.

Zdaniem Wnioskodawcy, zmiana ta miała charakter jedynie redakcyjny i nie powoduje, że od 1 stycznia 2018 r. powstaje dochód na wniesieniu wkładu pieniężnego.

Ustawa Zmieniająca zmieniła bowiem również art. 12 ust. 4 pkt 25 ustawy CIT stosownie, do którego nowego brzemienia do przychodów nie zalicza się – wartości, o której mowa w ust. 1 pkt 7, jeżeli przedmiotem wkładu niepieniężnego do: spółki kapitałowej jest komercjalizowana własność intelektualna wniesiona przez podmiot komercjalizujący, spółki albo spółdzielni jest przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część. 

Zatem zmiana legislacyjna w art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy CIT polegała na przeniesieniu zwolnienia dla wkładów niepieniężnych w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części z art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy CIT do art. 12 ust. 4 pkt 25 lit. b) ustawy CIT. Zmiana ta natomiast nie prowadzi do opodatkowania wkładów pieniężnych.

(...) Stanowisko, że wniesienie wkładu pieniężnego nie wiąże się powstaniem przychodu znajduje również uzasadnienie w wykładni językowej art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy CIT. Zgodnie ze wskazanym przepisem przychód w przypadku wniesienia wkładu stanowi wartość wkładu określoną w statucie lub umowie spółki, a w razie ich braku wartość wkładu określoną w innym dokumencie o podobnym charakterze.

Zdaniem Wnioskodawcy, ustalenie wartości wkładu jest niezbędne w przypadku wkładu niepieniężnego. Natomiast w przypadku wkładu pieniężnego nie sposób mówić o określaniu jego wartości, z natury bowiem środków pieniężnych (abstrahując od numizmatów) ich wartość nominalna stanowi ich wartość rynkową (przykładowo 100 zł jest warte 100 zł).

Dlatego należy uznać, iż wkłady pieniężne nie są objęte dyspozycją art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy CIT i w rezultacie wniesienie wkładu pieniężnego nie wiąże się z powstaniem przychodu u wnoszącego.(...)"

W dniu 26 lutego ukazała się kolejna interpretacja 0111-KDIB1-2.4010.425.2017.1.PH, w której Dyrektor KIS wyraźnie raz jeszcze potwierdził, że wprowadzona od stycznia 2018 roku "zmiana legislacyjna w art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy CIT polegała ma przeniesieniu zwolnienia dla wkładów niepieniężnych w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części z art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy CIT do art. 12 ust. 4 pkt 25 lit. b) ustawy CIT. Zmiana ta natomiast nie prowadzi do opodatkowania wkładów pieniężnych."