Co nowego w podatkach

Różnice kursowe powstałe na rachunku walutowym

Podatnik zadał pytanie, czy różnice kursowe powstałe na rachunku walutowym z tytułu transakcji udzielania pożyczek stanowią koszt podatkowy (w przypadku ujemnych różnic kursowych) lub przychód (w przypadku dodatnich różnic kursowych)? 

Organ podatkowy w interpretacji z dnia 19 marca 2018 roku uznał, że tak. 

Aczkolwiek warto pochylić się nad stanem faktycznym w oparciu o jaki takie stanowisko zostało wydane. 

W przedstawionym stanie faktycznym spółka (pożyczkodawca) kupuje walutę obcą w banku i waluta ta wpływa na rachunek walutowy. Następnie następuje wypływ tej waluty tytułem udzielania pożyczki w walucie innej niż PLN.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji 0115-KDIT2-3.4010.50.2017.10.PS wskazał, że zarówno w sytuacji: zakupu waluty (wpływu), a następnie jej wypływu z rachunku walutowego w formie udzielenia pożyczki, jak i udzielenia pożyczki w walucie obcej, a następnie otrzymaniem spłaty pożyczki w walucie obcej  powstawać mogą podatkowe różnice kursowe (ujemne lub dodatnie). 

W uzasadnieniu czytamy:

"(...) w momencie wypływu środków pieniężnych w obcej walucie uprzednio zakupionej (tj. dokonania przelewu środków tytułem udzielenia pożyczki) mogą powstać podatkowe różnice kursowe, w konsekwencji czego Spółka może zaliczyć je do przychodów lub kosztów podatkowych w momencie udzielenia pożyczki w związku z treścią art. 15a ust. 2 pkt 3 i ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Ponadto,(...) w przypadku spłaty pożyczki w walucie obcej powstać mogą zrealizowane, podatkowe różnice kursowe stosownie do treści art. 15a ust. 2 pkt 4 i ust. 3 pkt 4 ustawy w związku z udzieleniem i spłatą pożyczki, tj. między kursem średnim NBP z dnia poprzedzającego dzień spłaty a kursem średnim NBP z dnia poprzedzającego dzień udzielenia pożyczki. Różnice bilansowe będą różnicą kursu między kursem średnim NBP z dnia poprzedzającego spłatę a kursem średnim z ostatniego dnia wyceny bilansowej tj. z ostatniego dnia miesiąca.

Ewentualne zrealizowane różnice kursowe od środków pieniężnych pochodzących ze spłat mogą również powstać w momencie ich sprzedaży lub dalszego wydatkowania.

Zastrzec należy jednak, że obie kategorie różnic kursowych, tj. z tytułu wpływu i wypływu środków finansowych oraz tytułu udzielania i zwrotu pożyczki charakteryzują się odmiennym sposobem ustalania kursu po jakim należy te wartości przeliczać.

Kursy faktycznie zastosowany uwzględnia się w przypadku wpływu i wypływu walut obcych, a w przypadku udzielania pożyczki oraz jej zwrotu stosuje się kurs średni ogłaszany przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego ten dzień - co wynika wprost z art. 15a ust. 4 ustawy. "