Co nowego w podatkach

Opcje walutowe w celach nie zawsze generują koszty podatkowe

W orzeczeniu II FSK 3513/17 (z dnia 6 lutego 2018 roku) NSA podtrzymał dotychczasową linię orzeczniczą wskazując, że "Do uznania transakcji opcji walutowych za związane z wykonywaniem działalności gospodarczej i tym samym umożliwiające rozpoznanie ewentualnych strat z niej wynikających, koniecznym jest zakwalifikowanie ich, jako czynności prawnych, które stanowią realizację przedmiotu działalności gospodarczej, stanowiąc zarazem niezależną od innych działań gospodarczych formę aktywności podatnika.

Kryteriów tych zaś nie spełniają te czynności, których zasadniczym, a nawet wyłącznym celem jest jedynie poprawa efektywności innych operacji gospodarczych".

Tym samym NSA po raz kolejny uznał, że tam gdzie operacje dotyczące opcji walutowych mają charakter spekulacyjny, rozpoznanie ewentualnego kosztu podatkowego nie jest możliwe.