Co nowego w podatkach

Karty lunchowe dla pracowników to nie zakup usług gastronomicznych, stanowią więc koszt podatkowy dla pracodawcy

W ramach programu motywacyjnego spółka wprowadza dofinansowanie obiadów pracowników. Udostępnia więc tak zwane "Karty Lunch Pass" uprawniające do zakupu tylko i wyłącznie posiłków w formie usług gastronomicznych.

Karta przedpłacona (Karta Lunch Pass) to swoisty rodzaj karty płatniczej. Wydawana jest bez konieczności posiadania rachunku osobistego w banku, nie jest też przyznawany jej użytkownikowi kredyt. Rolą karty jest zapewnienie użytkownikowi karty (pracownikom) środków pieniężnych, bez konieczności wydawania (posiadających formę materialną) znaków pieniężnych (np. banknotów) lub znaków legitymacyjnych. Korzystając z kart przedpłaconych (Kart Lunch Pass) pracownicy mogą dokonywać wyboru samodzielnie, zgodnie z indywidualnymi potrzebami i preferencjami. 

Postawiono zatem pytanie, czy pracodawca ma prawo zaliczyć opłatę za kartę przedpłaconą (Kartę Lunch Pass), opłatę manipulacyjną za dostarczenie karty przedpłaconej (Karty Lunch Pass), opłatę za zasilenie karty przedpłaconej (Karty Lunch Pass) oraz opłatę prowizyjną w związku z zasileniem karty przedpłaconej (Karty Lunch Pass) do kosztów uzyskania przychodów?

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji 0111-KDIB1-1.4010.136.2018.2.NL, z dnia 23 maja potwierdził możliwość zaliczenia ww opłat do kosztów uzyskania przychodów pracodawcy. 

W uzasadnieniu zaś wskazał: "(...)  kosztami podatkowymi – co do zasady – są tzw. koszty pracownicze. Koszty te obejmują nie tylko wynagrodzenia zasadnicze, wszelkiego rodzaju nagrody, premie, ale i diety, inne należności za czas podróży służbowej, wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników, świadczenia medyczne oraz inne wydatki na rzecz pracowników, pod warunkiem spełnienia przesłanki wynikającej z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.  (...) 

Celem nabywania przez Wnioskodawcę kart przedpłaconych (Kart Lunch Pass) jest realizacja w jak największym stopniu polityki Wnioskodawcy zakładającej zapewnienie jak najlepszej efektywności wykonywanej pracy przez pracowników przy równoczesnym zmniejszeniu wpływów czynników zewnętrznych na organizację ich pracy.

Przyznanie przez Wnioskodawcę na rzecz pracowników posiłków stanowi działanie dobrowolne, mające przyczynić się do zwiększenia jego przychodów w przyszłości.

Finansowanie zakupu kart przedpłaconych (Kart Lunch Pass) byłoby realizowane ze środków obrotowych Wnioskodawcy, a tym samym nie odbywałoby się poprzez wykorzystanie środków z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. 

Mając zatem na uwadze powyższe, stwierdzić należy, że wydatków będących przedmiotem zapytania nie należy rozpatrywać pod kątem art. 16 ust. 1 pkt 28 jako kosztów reprezentacji, ani też pod kątem art. 16 ust. 1 pkt 45 jako wydatków na działalność socjalną. Bowiem wydatki te nie są skierowane „na zewnątrz”, czyli do kontrahentów lub potencjalnych kontrahentów Spółki, lecz dotyczą pracowników. (...)

Wydatki ponoszone przez Wnioskodawcę z ww. tytułu są przejawem i wyrazem starań Wnioskodawcy o stan zdrowia, kondycji fizycznej i samopoczucia jego pracowników, co w dalszej perspektywie może przyczyniać się do poprawy atmosfery pracy i w konsekwencji do zwiększania wydajności pracy z przełożeniem na uzyskiwane przychody.

Zatem w świetle powyższego uznać należy, że wydatki poniesione na kartę przedpłaconą, opłatę manipulacyjną za dostarczenie karty przedpłaconej, opłatę za zasilenie karty przedpłaconej oraz opłatę prowizyjną w związku z zasileniem karty przedpłaconej, stanowią koszty uzyskania przychodów, zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. (...)"