Co nowego w podatkach

Odpisy amortyzacyjne od WNIP nabytych przed 2018 rokiem

Odpisy amortyzacyjne od WNiP nabytych przed 2018 rokiem podlegają ograniczeniom zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów. 

W interpretacji z dnia 18 maja Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (0114-KDIP2-3.4010.57.2018.1.PS) potwierdził, że przepis art. 15e ustawy o PDOP ma zastosowanie również do kosztów fizycznie poniesionych przed dniem 1 stycznia 2018 roku, które podatkowo są rozliczane już po tej dacie. 

Co więcej stosuje się go również do tych kosztów, które historycznie były zaewidencjonowane jako koszty poniesione na rzecz podmiotu powiązanego, chociaż aktualnie powiązanie te już nie istnieją. 

Organ podatkowy przypomniał bowiem: "(...) przepis ma również zastosowanie do kosztów (odpisów amortyzacyjnych) wynikających z umów zawartych z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11 u.p.d.o.p., które zostały zawarte przed 1 stycznia 2018 r., nawet jeśli podmioty te na dzień potrącania kosztów podmiotami powiązanymi już nie były.

Okolicznością istotną dla stosowania przepisu jest bowiem powiązanie z kontrahentem na dzień nabycia WNiP (przepis mówi o ograniczeniu kosztów poniesionych na rzecz podmiotów powiązanych), a nie powiązanie z kontrahentem na dzień ujęcia kosztów w rozliczeniu podatkowym.(...)

Ustawa nowelizująca nie zawiera innych przepisów intertemporalnych odnoszących się do art. 15e u.p.d.o.p., w szczególności nie zawiera regulacji ograniczających jego stosowanie do kosztów wynikających wyłącznie z umów zawartych od dnia 1 stycznia 2018 r."