Co nowego w podatkach

Kiedy rozpoznać VAT należny?

Najpierw istotne dla firm informatycznych jak i podmiotów importujących takie usługi z zagranicy

Tezy orzeczenia NSA  wydanego jesienią 2017 roku (I FSK 2091/15) wydają się oczywiste: "Obowiązek podatkowy w przypadku usług informatycznych powstaje na zasadach ogólnych, tj. z chwilą wykonania usługi lub jej części.

Jeżeli zatem strony w umowie określiły etapy realizacji umowy (np. harmonogram), wskazując, że ich istotnym elementem, jak np. w przypadku usług informatycznych, jest prawidłowość funkcjonowania danego etapu projektu, usługę taką w tej części należy uznać za wykonaną, gdy wykonawca zgłosi ten etap usługi do odbioru uznając, że spełnia ona wymóg prawidłowości funkcjonowania. Sam natomiast moment akceptacji tej części usługi przez usługobiorcę nie ma znaczenia dla ukonstytuowania się obowiązku podatkowego." 

Powyższe znajduje zastosowanie również wobec tych firm, które są zobowiązane do rozpoznania VATu od importu usług informatycznych.


A kiedy powstaje obowiązek zadeklarowania vat w odniesieniu do usługi budowlanej?

Jak się okazuje nadal wiele firm ma wątpliwości co do momentu rozpoznania obowiązku podatkowego względem usług budowlanych. 

Pomocny może być więc wyrok NSA z roku 2017 (FSK 2239/15), w którym wskazano, że "Usługę budowlaną lub budowlano-montażową należy uznać za wykonaną w rozumieniu art. 19a ust. 5 pkt 3 lit. a u.p.t.u. z momentem faktycznego zakończenia - zrealizowanych zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej - robót budowlanych lub ich części (w przypadku usługi odbieranej częściowo), zgłoszonego przez wykonawcę ich odbiorcy, który to moment należy odróżnić od sporządzenia i podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, mającego na celu udokumentowanie i potwierdzenie momentu faktycznego zakończenia prac lub ich części.

Jeżeli strony w umowie określiły etap realizacji umowy (np. harmonogram), wskazując, że ich istotnym elementem jest prawidłowość funkcjonowania danego etapu projektu, usługę taką w tej części należy uznać za wykonaną, gdy wykonawca zgłosi ten etap usługi do odbioru uznając, że spełnia ona wymóg prawidłowości funkcjonowania." 

W razie dodatkowych pytań, pozostaję do dyspozycji.