Co nowego w podatkach

Projektowane zmiany do ustaw o podatku dochodowym – dziś o pojęciu ceny transferowej i „bezpiecznym” oprocentowaniu pożyczek

W drugiej połowie lipca został opracowany projekt zmian do ustaw o podatku dochodowym.  Sukcesywnie na łamach blogu przybliżane będą nowe, planowane (od stycznia 2019 roku) regulacje. Zmiany dotyczą głównie cen transferowych.

CENA TRANSFEROWA
Zostanie więc wprowadzona legalna definicja „ceny transferowej”.  Według projektu będzie nią „rezultat finansowy warunków ustalonych lub narzuconych w wyniku istniejących powiązań, w tym cenę, wynagrodzenie, wynik finansowy lub wskaźnik finansowy”.  

„BEZPIECZNY” POZIOM ODSETEK
Projektowane zmiany do ustaw o podatku dochodowym zawierają szczególnego rodzaju postanowienia dotyczące „bezpiecznego” (czyli niepodlegającego weryfikacji/zakwestionowaniu) poziomu odsetek od pożyczek udzielanych/zaciąganych pomiędzy podmiotami powiązanymi (nieposiadającymi siedziby w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową). Będą one mogły zostać zastosowane do pożyczek, spełniających łącznie warunki określone w przepisie, tj.

•         łączna wartość kapitału wszystkich pożyczek od podmiotów powiązanych kalkulowana rozłącznie w odniesieniu do pożyczek     udzielonych i otrzymanych, utrzymywana w trakcie roku obrotowego wynosi nie więcej niż 20 milionów zł);
•         pożyczkom nie towarzyszą dodatkowe (inne niż odsetki) opłaty;
•         pożyczka została udzielona na okres nie dłuższy niż 5 lat.
To „bezpieczne oprocentowanie” to oprocentowanie ustalane w oparciu o rodzaj bazowej stopy procentowej i marżę, określone w obwieszczeniu Ministra Finansów, które jako pierwsze powinno pojawić się do dnia 31 stycznia 2019 roku.  

Analiza przepisów projektu ustawy zmieniającej oraz uzasadnienia do niej stanowi interesującą lekturę w te upalne lipcowe i sierpniowe dni.  Jeśli zachodzi potrzeba wskazania jak nowe przepisy przełożą się na obowiązki dokumentacyjne w kolejnych latach, pozostaję do dyspozycji.