Co nowego w podatkach

Przychody o charakterze odsetkowym a przychody z odsetek w kontekście zasad zaliczania do kosztów podatkowych kosztów finansowania dłużnego oraz kosztów usług niematerialnych

W niedawnej interpretacji  Dyrektor KIS uznał za prawidłowe stanowisko podatnika, że dla potrzeb wyliczania wysokości ograniczeń z art. 15c PDOP (dotyczącym zaliczania do kosztów uzyskania przychodów kosztów finansowania dłużnego) powinno się uwzględniać zarówno przychody odsetkowe, jak również inne przychody równoważne odsetkom (przykładowo opłaty za odroczenie terminu płatności).

Równocześnie na potrzeby określenia progu odliczeń z art. 15e PDOP (koszty usług niematerialnych zakupionych od podmiotów powiązanych), powinno uwzględniać się wyłącznie same odsetki (pomijając konieczność uwzględniania pozostałych czynników wymienionych w regulacji w odniesieniu do art. 15c).

W interpretacji 0114-KDIP2-2.4010.285.2018.1.S) (z dnia 23 sierpnia) organ podatkowy przypomniał, że (…) Pojęcie przychodów o charakterze odsetkowym zostało zdefiniowane przez ustawodawcę w art. 15c ust. 13 updop. Zgodnie z tym przepisem, przez przychody o charakterze odsetkowym rozumie się przychody z tytułu odsetek, w tym odsetek skapitalizowanych oraz inne przychody równoważne ekonomicznie odsetkom odpowiadające kosztom finansowania dłużnego.

Przez koszty finansowania dłużnego rozumie się natomiast, na podstawie art. 15c ust. 12 updop, wszelkiego rodzaju koszty związane z uzyskaniem od innych podmiotów, w tym od podmiotów niepowiązanych, środków finansowych i z korzystaniem z tych środków, w szczególności odsetki, w tym skapitalizowane lub ujęte w wartości początkowej środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej, opłaty, prowizje, premie, część odsetkową raty leasingowej, kary i opłaty za opóźnienie w zapłacie zobowiązań oraz koszty zabezpieczenia zobowiązań, w tym koszty pochodnych instrumentów finansowych, niezależnie na rzecz kogo zostały one poniesione. 

Skoro zatem przez koszty finansowania dłużnego rozumie się wszelkiego rodzaju koszty związany z uzyskaniem od innych podmiotów środków finansowych i z korzystaniem z tych środków, w tym m.in. kary i opłaty za opóźnienie w zapłacie zobowiązań, to za równoważne ekonomicznie tym kosztom przychody uznać należy wszelkiego rodzaju przychody związane z przekazaniem innym podmiotom środków finansowych oraz należności uzyskane za korzystanie przez te inne podmioty z tych środków, w tym m.in. otrzymane od kontrahentów kary i opłaty za opóźnienie w zapłacie zobowiązań, a także uzyskane odsetki – zarówno od środków na rachunku bieżącym, jak i od lokat.

W art. 15e ust. 1 updop ustawodawca posłużył się pojęciem „przychody z tytułu odsetek”. W przepisie tym w sposób niebudzący wątpliwości jako element kalkulacji kosztów wyłączonych z kosztów uzyskania przychodów zostały zatem wskazane jedynie odsetki. Przy czym ustawodawca nie zawarł żadnej regulacji, w której wskazuje (tak jak jest w przypadku art. 15c), co należy rozumieć przez przychody z tytułu odsetek. Sformułowanie „przychody z tytułu odsetek” należy zatem czytać literalnie i do wyliczenia limitu wysokości kosztów usług niematerialnych brać pod uwagę przychody z tytułu odsetek, nie zaś przychody o charakterze odsetkowym. Pojęcie to nie powinno być rozszerzane np. na prowizje i inne przychody, o których mowa w art. 15c ust. 13 updop.”