Co nowego w podatkach

Usługi podlegające refakturowaniu nie podlegają ograniczeniom z art. 15e ustawy o PDOP

Nie każdy jednak będzie mógł z tego skorzystać.

Od stycznia bieżącego roku (2018) podatników obowiązują dodatkowe ograniczenia w prawie zaliczania do kosztów podatkowych usług doradztwa, usług reklamowych, marketingowych (pełen katalog został powołany w art. 15 ust. 1 ustawy o PDOP) zakupionych od podmiotów powiązanych.  Jeżeli ich łączna wartość nie przekroczy 3 milionów złotych, w całości mogą stanowić koszt podatkowy.  Jeśli jednak wartość tego rodzaju zakupów przekracza ww pułap, wówczas istnieje ryzyko, że pewna ich część nie będzie mogła zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodów.  Przepis art. 15e ust. 11 zawiera jednak pewne wyjątki.  Innymi słowy w pewnych przypadkach, bez względu na wielkość poniesionych z ww tytułów kosztów mogą one jednak zostać zaliczone do kosztów podatkowych, wpływających na pomniejszenie podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym.  

I tak, ograniczenie, o którym mowa w ust. 1 art. 15e, nie ma zastosowania do:

1) kosztów usług, opłat i należności, o których mowa w ust. 1, zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów bezpośrednio związanych z wytworzeniem lub nabyciem przez podatnika towaru lub świadczeniem usługi;
2) kosztów usług, o których mowa w art. 8 ust. 2a ustawy o podatku od towarów i usług;
3) usług ubezpieczenia świadczonych przez podmioty, o których mowa w art. 15c ust. 16 pkt 6 i 7;
4) gwarancji i poręczeń udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 15c ust. 16 pkt 1-3, 6 i 7.

Tym razem chcielibyśmy skupić uwagę na tym postanowieniu, że ograniczenie nie ma zastosowanie do kosztów usług, o których mowa w art. 8 ust. 2a ustawy o podatku od towarów i usług.  Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w lipcu 2018 roku wskazał: „ (…) zgodnie z (…) art. 8 ust. 2a ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm., dalej: "ustawa o VAT") w przypadku, gdy podatnik, działając we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej, bierze udział w świadczeniu usług, przyjmuje się, że podatnik ten sam otrzymał i wyświadczył te usługi. Z powyższego wynika zatem, że chodzi o koszty usług refakturowanych przez podatnika na inne podmioty”.  Z powyższego wynika więc, że do podmiotu refakturującego nie ma zastosowania wskazane powyżej ograniczenie.  Pojawia się jednak pytanie, czy również ten podmiot na który refaktuowana jest usługa może skorzystać z wskazanego powyżej wyłączenia od stosowania art. 15e?  Dyrektor KIS uznał, że nie. A tak uzasadnił swoją opinię „(…) Należy zwrócić uwagę na fakt, że w analizowanym przypadku "ostatni podmiot" (Wnioskodawca) nie jest podatnikiem, który refakturuje koszty usługi, lecz jest podmiotem, na którego refakturowane są te koszty. Stąd przepis art. 15 ust. 11 pkt 2 u.p.d.o.p. nie znajdzie zastosowania w jego przypadku.  Powyższe potwierdzają, zamieszczone na stronie Ministerstwa Finansów objaśnienia do art. 15e u.p.d.o.p., gdzie wskazano m.in., że limitowaniu nie podlegają koszty (...) usług refakturowanych przez podatnika; chodzi o usługi nabyte we własnym imieniu, lecz na rachunek innego podmiotu powiązanego (…) Odnosząc przedstawiony przez Wnioskodawcę opis sprawy do powyższych uwarunkowań prawnych, stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie, wbrew stanowisku Wnioskodawcy, znajdzie zastosowanie ograniczenie wynikające z art. 15e ust. 1 pkt 1 u.p.d.o.p. Jak bowiem wynika z opisu sprawy Wnioskodawca zamierza nabyć Usługi od podmiotu powiązanego. Przy czym, jak wskazano, Spółka jest beneficjentem (rzeczywistym odbiorcą) Usług. W związku z powyższym wszystkie koszty związane z Usługami będą fakturowane przez dostawców tych Usług wprost na podmiot powiązany. Wszystkie koszty tych Usług będą refakturowane bez marży przez podmiot powiązany na Wnioskodawcę.  W tym miejscu należy jeszcze raz podkreślić, że art. 15e ust. 11 pkt 2 u.p.d.o.p. znajdzie zastosowanie wyłącznie w sytuacji, w której podatnik (Wnioskodawca), działając we własnym imieniu, lecz na rzecz podmiotu powiązanego, nabywa usługę, której koszt następnie refakturuje na ten podmiot powiązany.  Natomiast, w opisanej we wniosku sprawie Wnioskodawca występuje, jako ten podmiot na rzecz którego podmiot powiązany dokonuje nabycia i refakturowania wskazanych we wniosku usług. Zatem, należy stwierdzić, że sytuacja prawnopodatkowa Wnioskodawcy przedstawiona w niniejszej sprawie nie odpowiada tej, do której odnosi się art. 15e ust. 11 pkt 2 u.p.d.o.p. Biorąc pod uwagę powyższe, nie można zgodzić się z twierdzeniem Wnioskodawcy, że koszty poniesione przez Wnioskodawcę w związku z nabyciem Usług, które są refakturowane przez Usługodawcę będącego podmiotem powiązanym względem Wnioskodawcy, nie podlegają ograniczeniu w zakresie ich zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów określonemu w art. 15e ustawy o p.d.o.p.” (interpretacja 0111-KDIB1-2.4010.204.2018.1.AW).