Co nowego w podatkach

Korekta wartości początkowej środka trwałego

Zgodnie z przepisami ustaw o podatku dochodowym podatnicy dokonują odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (WNiP).

Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym dany środek trwały lub WNiP wprowadzono do ewidencji, a tym samym oddano do użytkowania.  Podstawą dokonywanych odpisów jest wartość początkowa czyli w razie zakupu - cena ich nabycia, w razie wytworzenia we własnym zakresie koszt wytworzenia. 

Czy raz ustalona wartość początkowa może ulec modyfikacji?  To pytanie postawione jest w odniesieniu do sytuacji, gdzie już po wprowadzeniu danego środka trwałego do ewidencji i już po rozpoczęciu dokonywania (podatkowych) odpisów amortyzacyjnych, podatnik otrzymuje dodatkową fakturę związaną z tym środkiem trwałym. 

Utrwalona linia interpretacyjna jest korzystna dla podatników.  W jednej z ostatnich interpretacji (0111-KDIB1-2.4010.287.2018.1.AK) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał za prawidłową opinię, że gdy „(….) korekta odpisów amortyzacyjnych nie będzie wynikać z błędu rachunkowego, ani też innej oczywistej omyłki, stwierdzić należy, że zastosowanie znajdzie art. 15 ust. 4i ustawy o p.d.o.p. W konsekwencji, po oddaniu do użytkowania składników majątku (nowych bądź ulepszonych), korekty odpisów amortyzacyjnych Spółka powinna dokonać na bieżąco w okresie rozliczeniowym, w którym zostanie otrzymana faktura dokumentująca poniesienie kosztów związanych z inwestycją w dany środek trwały.(…) Spółka powinna zatem ustalić nową wartość początkową (…)w miesiącu otrzymania odpowiedniej faktury. Od tego też momentu Spółka powinna dokonywać odpisy amortyzacyjne w zaktualizowanej, nowej wysokości.  Biorąc pod uwagę, że korekcie powinny podlegać nie tylko przyszłe odpisy amortyzacyjne, lecz również te odpisy, które zostały już wcześniej dokonane, po otrzymaniu faktur, które wpłyną na zmodyfikowanie wartości początkowej nowych lub ulepszonych środków trwałych, modyfikacji będą podlegały wszystkie odpisy amortyzacyjne rozliczane począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek trwały/ulepszony środek trwały wprowadzono do ewidencji. W opinii Spółki, korekty rozliczonych już wcześniej odpisów należy dokonać na bieżąco w miesiącu otrzymania faktury dokumentującej poniesienie kosztów wpływających na zmianę wartości początkowej środka trwałego/ulepszonego środka trwałego. (…) w pierwszym skorygowanym odpisie powinien uwzględnić skumulowaną część, o którą korygowany będzie miesięczny odpis od miesiąca następującego po miesiącu przekazania środków trwałych/ulepszonych środków trwałych do używania, aż do miesiąca, w którym dokonywana jest korekta w trybie przytoczonego powyżej przepisu ustawy o p.d.o.p., tj. korygując wysokość odpisów amortyzacyjnych na bieżąco. W ten sposób, w pierwszym odpisie zostaną skorygowane łącznie wszystkie odpisy amortyzacyjne dokonane od dnia przekazania danego środka trwałego do użytkowania (lub przyjęcia do użytkowania ulepszonego środka trwałego), umożliwiając tym samym aktualizację wartości przyszłych odpisów amortyzacyjnych. (…). 

Podobny pogląd został wyrażony kilka miesięcy wcześniej w interpretacji  0114-KDIP2-2.4010.317.2017.1.AG