Co nowego w podatkach

Kiedy PIT od świadczeń dla oddelegowanego pracownika?

Coraz więcej polskich pracowników jest oddelegowywanych do pracy za granicą.  Wskutek tego ulega zmianie miejsce wykonywania pracy. Pracownikom nie są wypłacane diety ani inne należności z tytułu podróży służbowych. 

Polski pracodawca jednak wypłaca pewne świadczenia ułatwiające adaptację w nowym miejscu.  Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji 0112-KDIL3-1.4011.257.2018.2.AG (z lipca 2018 roku) odniósł się do kwestii zasiłku na zagospodarowanie i osiedlenie się w miejscu oddelegowania oraz zwrotu kosztów przeniesienia do kraju oddelegowania i kosztów powrotnego przeniesienia do Polski po zakończeniu oddelegowania.


Co do zwrotu kosztów związanych z przeprowadzką, organ podatkowy uznał, że zwrot ten jest opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Tak to argumentował: „(…) żaden przepis powszechnie obowiązującego prawa pracy nie nakłada na pracodawcę obowiązku pokrywania kosztów związanych z przeprowadzką pracownika w miejsce oddelegowania oraz kosztów związanych z przeprowadzką do Polski po czasie oddelegowania, (…) nie sposób uznać, że po stronie pracownika nie powstaje z tego tytułu przychód w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. (…) W konsekwencji zwrot przez pracodawcę kosztów związanych z przeniesieniem (przeprowadzką) do kraju oddelegowania oraz kosztów przeniesienia do Polski po zakończeniu oddelegowania nie jest wydatkiem dotyczącym właściwego wykonywania pracy. (…)”  Konsekwentnie organ podatkowy uzna, że pokrycie przez pracodawcę kosztów przeniesienia stanowi przychód pracownika niepodlegający zwolnieniu przedmiotowemu wskazanemu w art. 21 ust. 1 pkt 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.


Co do zasiłku na zagospodarowanie, organ podatkowy potwierdził zwolnienia z podatku. Dyrektor KIS przypomniał, że na mocy art. 21 ust. 1 pkt 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są kwoty otrzymywane przez pracowników z tytułu zwrotu kosztów przeniesienia służbowego oraz zasiłków na zagospodarowanie i osiedlenie w związku z przeniesieniem służbowym, do wysokości 200% wynagrodzenia należnego za miesiąc, w którym nastąpiło przeniesienie.  Konsekwentnie więc  „(…) otrzymany przez pracownika zasiłek na zagospodarowanie i osiedlenie, którego celem jest pokrycie dodatkowych kosztów związanych z przeniesieniem i zagospodarowaniem w zagranicznym kraju oddelegowania, korzysta ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do wysokości 200% wynagrodzenia należnego za miesiąc, w którym nastąpiło przeniesienie służbowe. Nadwyżka ponad kwotę objętą zwolnieniem, podlega natomiast opodatkowaniu. Od nadwyżki tej pracodawca, jako płatnik - na podstawie art. 31 ww. ustawy - obowiązany jest do obliczenia, pobrania i odprowadzenia zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.”

W razie dodatkowych pytań, MBSP Sp. z o. pozostaje do Państwa dyspozycji.