Co nowego w podatkach

Podwyższenie kapitału zakładowego z zastosowaniem potrącenia przychodem do opodatkowania

W interpretacji 0111-KDIB2-3.4010.116.2018.2.KB z dnia 6.09.2018 Dyr. KIS uznał, że konwersja wierzytelności na kapitał zakładowy, niezależnie od jej kwalifikacji dokonanej na gruncie prawa cywilnego, np. jako potrącenia, zawsze stanowi wniesienie do spółki wkładu niepieniężnego. Co by oznaczało, że także w przypadku podwyższenia kapitału zakładowego w gotówce, ale z zastosowaniem instytucji potrącenia, wnoszący w ten sposób kapitał powinien rozpoznać u siebie przychód do opodatkowania. Powyższy pogląd wpisuje się niestety w pamiętne orzeczenie NSA (II FSK 2648/13).  Mam jednak nieodparte wrażenie, że interpretacja określonego stanu faktycznego (podwyższenie kapitału z zastosowaniem potrącenia) zależy trochę od podatku, w przedmiocie którego orzeka sąd administracyjny. A żeby nie być gołosłowną zacytuję fragment prawomocnego wyroku WSA w Rzeszowie z dnia 20.02.2018 r.  I SA/Rz 15/18 „1. Brak jest podstaw, aby wkład pieniężny traktować jak aport z tego tylko względu, że zamiast zapłaty gotówką lub pieniądzem bankowym zastosowane zostanie potrącenie wierzytelności pieniężnych, dopuszczalne w świetle przepisów k.s.h. Instytucja potrącenia stanowi jedną z form wykonania zobowiązania i zaliczana jest do kategorii zdarzeń powodujących wygaśnięcie zobowiązania. 2. Umowne potrącenie wierzytelności wspólnika (akcjonariusza) spółki kapitałowej z wierzytelnością tej spółki wobec wspólnika (akcjonariusza) o wniesienie wkładów na pokrycie udziałów (akcji) nie może być utożsamione z aportem wierzytelności.”