Co nowego w podatkach

Przedawnione zobowiązanie przychodem u dłużnika, a co się dzieje u wierzyciela?

Przedawnienie zobowiązania to przychód dla dłużnika przy jednoczesnym braku możliwości rozpoznania kosztu podatkowego przez wierzyciela. NSA w wyroku z dnia 17 lipca 2018 r. II FSK 2318/16 uznał, że „skoro w świetle jednoznacznej i nieprzewidującej wyjątków treści art. 16 ust. 1 pkt 20 u.p.d.o.p., przedawnienie wierzytelności (ich odpisanie) powoduje konsekwencje podatkowe w postaci braku możliwości uznania ich za koszt uzyskania przychodów, to konsekwencje te są nieodwracalne i nie może ich zniweczyć uczynienie tych wierzytelności przedmiotem czynności prawnej, takiej jak chociażby ich zbycie”.

Warto się więc zastanowić, czy nie byłoby w interesie zarówno dłużnika jak i wierzyciela doprowadzić do przerwania biegu przedawnienia. Stosownie bowiem do przepisów kodeksu cywilnego  (art. 123 oraz art. 124) bieg przedawnienia przerywa się przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje. A po każdym przerwaniu przedawnienia biegnie ono na nowo.  Skuteczne uznanie roszczenia (przed upływem przedawnienia) może odsunąć w czasie obowiązek zadeklarowania przychodu podatkowego przez dłużnika.  Daje jednocześnie czas na właściwe „zagospodarowanie” wierzytelności przez wierzyciela. 

Prosimy o kontakt, jeśli moglibyśmy pomóc przy efektywnej restrukturyzacji zobowiązań/wierzytelności.