Co nowego w podatkach

Idą zmiany (ulga za złe długi, rozliczanie strat)

Obecnie procedowane są liczne projekty ustaw zmieniających ustawy o podatkach.

PROJEKT ZMIAN USTAWY O VAT DOT. „ULGI ZA ZŁE DŁUGI”

Projekt ustawy dot. wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym zakłada zmiany w zakresie korekty podatku VAT w odniesieniu do nieściągalnych wierzytelności. Planowane jest skrócenie terminu, w którym nieściągalność wierzytelności uważać się będzie za uprawdopodobnioną (skrócenie ze 150 dni do 90 dni).  Zgodnie z przepisem przejściowym przepisy w nowym brzmieniu mają znaleźć zastosowanie również do wierzytelności powstałych przed dniem 1 stycznia 2019 r., których nieściągalność została, uprawdopodobniona po dniu 31 grudnia 2018 r.  Oczywiście zmiana będzie miała również istotne znaczenie dla dłużników (korekta odliczenia VAT), którzy w ciągu 90 dni nie uregulują swoich zobowiązań.

ZMIANY DOT. ROZLICZANIA STRAT

Ten sam projekt zakłada również zmiany w zakresie rozliczania strat podatkowych. 

Według propozycji podatnik będzie miał prawo wyboru.  Albo zastosuje dotychczasowe zasady, to jest o wysokość straty ze źródła przychodów, obniży dochód uzyskany z tego źródła w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, z tym że kwota obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% wysokości tej straty.  Albo skorzysta z nowej opcji to jest  obniży jednorazowo dochód uzyskany z tego źródła w jednym z najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych o kwotę nieprzekraczającą 5 000 000 zł; jeżeli poniesiona strata jest wyższa niż 5 milionów zł, nieodliczona kwota podlega rozliczeniu w pozostałych latach tego pięcioletniego okresu, z tym że kwota obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% wysokości tej straty. Przewiduje się, że nowe przepisy dotyczące rozliczania strat znajdą zastosowanie do strat powstałych w roku podatkowych rozpoczynającym się po 31 grudnia 2018 r.