Co nowego w podatkach

Paliwo przychodem dla pracownika – stanowisko organów podatkowych

Organy podatkowe niestety nie uwzględniają linii interpretacyjnej sądów administracyjnych dotyczącej kwestii zryczałtowanego przychodu dla pracowników.

Tytułem przypomnienia, stosownie do przepisu art. 12 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wartość pieniężną nieodpłatnego świadczenia przysługującego pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych ustala się w wysokości:

250 zł miesięcznie - dla samochodów o pojemności silnika do 1600 cm3;

400 zł miesięcznie - dla samochodów o pojemności silnika powyżej 1600 cm3.

Czy powyższe limity ryczałtowe, obejmują wyłącznie koszt samego udostępnienia pracownikowi samochodu służbowego do celów prywatnych, czy także koszty paliwa?

W jednym z orzeczeń (z dnia 10 lipca 2018 r. sygn. II FSK 1185/16) Naczelny Sąd Administracyjny wyraził pogląd, że obowiązujące od 1 stycznia 2015 r. ww ryczałty obejmują (zawierają w sobie) też udostępnienie pracownikowi paliwa, które nie stanowi odrębnego świadczenia.

Tymczasem Organy podatkowe jak mantrę powtarzają „(…) w odniesieniu do powołanych wyroków sądów administracyjnych wskazać należy, że dotyczą one tylko konkretnych, indywidualnych spraw podatników w określonym stanie faktycznym i w tych sprawach rozstrzygnięcia w nich zawarte są wiążące” (interpretacja z dnia 16 października 2018 roku 0115-KDIT2-2.4011.347.2018.1.ŁS).

Konsekwentnie, wbrew stanowisku sądów administracyjnych uznają, że kwota ryczałtu za korzystanie z samochodu służbowego do celów prywatnych pracownika, określona w ustawie nie obejmuje wszystkich wydatków związanych z wykorzystywaniem samochodu służbowego pracodawcy. W szczególności, w opinii fiskusa nie obejmuje kosztów paliwa. Organy podatkowe uznają, że pracodawca jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych zobowiązany jest doliczyć do przychodów pracownika ze stosunku pracy wartość nieodpłatnego świadczenia, tj. wartość paliwa zakupionego przez pracodawcę, a wykorzystywanego przez pracownika do celów prywatnych.

Warszawa, dnia 19 października 2018 roku