Co nowego w podatkach

Rozliczenie kosztów samochodów przedkontraktowych i zastępczych

W przeszłości różne pojawiały się opinie, warto więc zapoznać się z jedną z najświeższych (z 17 października) w sprawie rozliczania kosztów samochodów zastępczych lub przedkontraktowych.

Co do zasady koszty eksploatacji samochodu nienależącego do podatnika (przedsiębiorcy) wymagają prowadzenia ewidencji przejechanych kilometrów. Od tej zasady ustawy o podatku dochodowym przewidują jednak pewne wyjątki.

W przypadku leasingu operacyjnego, korzystający ma prawo (przynajmniej w stanie prawnym obowiązującym do końca 2018 roku) zaliczyć w całości do kosztów uzyskania przychodów koszty związane z korzystaniem z takiego samochodu (czynsz, paliwo, itp. itd).

W praktyce gospodarczej zawierane przez przedsiębiorców ramowe umowy leasingu przewidują możliwość skorzystania z tzw. samochodów przedkontraktowych oraz samochodów zastępczych. Samochód przedkontraktowy, może być w takich przypadkach dostarczony przez leasingodawcę m.in. na okres od przyjęcia przez leasingodawcę zamówienia pojazdu do wydania przedsiębiorcy zamówionego pojazdu. Z tytułu używania tego rodzaju samochodów przedkontraktowych należy uiszczać stosowne wynagrodzenie, a koszty eksploatacji obciążają już bezpośrednio podatnika (korzystającego). Samochody zastępcze zaś są udostępniane leasingobiorcy w takich przypadkach, gdy właściwy pojazd (właściwy przedmiot leasingu) wymaga naprawy, dłuższego serwisowania. W czasie korzystania z samochodu zastępczego, leasingobiorca jest nadal zobowiązany do płacenia rat leasingowych i opłat serwisowych. Oczywiście obciążają go również koszty eksploatacji tego samochodu.

Czy zatem wydatki związane z eksploatacją samochodów przedkontraktowych i samochodów zastępczych (koszty eksploatacyjne, opłaty za użytkowanie samochodów przedkontraktowych oraz opłaty za użytkowanie samochodów zastępczych), mogą stanowić koszty uzyskania przychodów bez obowiązku stosowania limitu, o którym mowa w art. 16 ust. 1 pkt 51 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji 0111-KDIB2-1.4010.316.2018.1.AT przychylił się do stanowiska podatnika, zgodnie z którym ww opłaty mogą stanowić koszty uzyskania przychodów bez względu na limit, o którym mowa w art. 16 ust. 1 pkt 51 ustawy o PDOP ze względu na treść art. 16 ust. 3b ustawy o PDOP, wedle którego ograniczenie nie dotyczy samochodów osobowych używanych na podstawie umowy leasingu, o której mowa w art. 17a pkt 1 ww ustawy. Organ podatkowy uznał więc za prawidłowy pogląd, że „Zgodnie z językową wykładnią art. 16 ust. 3b u.p.d.o.p. ograniczenie w zakresie prawa zaliczania wydatków eksploatacyjnych do kosztów uzyskania przychodów, uregulowane w art. 16 ust. 1 pkt 51 u.p.d.o.p., nie ma zastosowania w odniesieniu do wszystkich samochodów udostępnianych podatnikowi przez leasingodawcę w oparciu o łączący strony stosunek cywilnoprawny, a więc również w odniesieniu do:

  1. samochodów przedkontraktowych, udostępnianych podatnikowi na okres m.in. od przyjęcia przez leasingodawcę zamówienia pojazdu do wydania podatnikowi zamówionego pojazdu bądź, w przypadku wykrycia przez podatnika, przed odbiorem pojazdu, wad samochodu, na okres od dnia, w którym podatnik odmówił odbioru samochodu z powodu wykrytych wad, do dnia faktycznego odbioru samochodu bez wad,
  2. samochodów zastępczych, udostępnianych podatnikowi na okres czasowej przeszkody uniemożliwiającej korzystanie z pojazdów będących podstawowym przedmiotem umowy leasingu.

Zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu nie jest związane z korzystaniem z pojazdu oznaczonego co do tożsamości. Zarówno samochód przedkontraktowy jak i samochód zastępczy są wyłącznie innymi narzędziami zapewniającym realizację tej samej umowy, w oparciu o którą zasadniczo udostępnia się samochody.” W razie wątpliwości, pozostajemy do dyspozycji.

Warszawa, dnia 22 października 2018 roku