Co nowego w podatkach

Pochodne instrumenty finansowe a koszty uzyskania przychodów

Organy podatkowe chętnie uznają, że w przypadku gdy banki wypowiadają umowy dotyczące pochodnych instrumentów finansowych wskutek czego transakcje zostają przedterminowo zamknięte, to straty podatnika na transakcjach przedterminowo zamkniętych nie mogą zostać uznane za koszty podatkowe.

Warto w takich momentach pamiętać o orzecznictwie. Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku  z dnia 6 października 2015 r. (II FSK 1922/13) wskazał jak interpretować przepis art. 16 ust. 1 pkt 8b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zdaniem sądu przepis ten, nie tyle wyklucza z katalogu kosztów, co jedynie odracza moment rozpoznania kosztów związanych z nabyciem pochodnych instrumentów finansowych.

Skład orzekający podkreślił, że odroczenie to obowiązuje  do czasu realizacji praw z tych instrumentów, czy też rezygnacji z realizacji tych praw lub ich odpłatnego zbycia.

Ujemny wynik transakcji, zdaniem NSA, może także wynikać z przedterminowej realizacji transakcji, bowiem również przedterminowe - choć wynikające z zastosowania klauzuli zawartej w umowie - zamknięcie pochodnego instrumentu finansowego, oznacza realizację wynikających z niego praw i to niezależnie od tego, która strona stosunku obligacyjnego opartego na pochodnych instrumentach finansowych, w tym także instrumentów o charakterze nierzeczywistym, żąda realizacji tych praw.