Co nowego w podatkach

Jeden moment powstania obowiązku podatkowego VAT dla powtarzających się dostaw towarów

Naczelny Sąd Administracyjny w niedawnym orzeczeniu I FSK 1714/15 potwierdził możliwość stosowania art. 19a ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług w odniesieniu do powtarzających się dostaw towarów.

Oznacza to, że w przyjętym okresie rozliczeniowym (miesięcznym), obowiązek zadeklarowania podatku należnego VAT powstaje w rozliczeniu za ostatni dzień okresu rozliczeniowego.  

NSA uznał, że powyższe nie dotyczy tylko dostaw ciągłych, ale również powtarzających się. Tym samym nie podzielił poglądów lansowanych przez organy podatkowe, zgodnie z którymi, sprzedaż o charakterze ciągłym cechuje, poza stałym i powtarzalnym zachowaniem się jednej strony transakcji zgodnie z treścią umowy i w okresie, na jaki została ona zawarta, niemożliwość wyodrębnienia poszczególnych świadczeń cząstkowych.

Żaden przepis Dyrektywy 200/112/WE ani też orzecznictwo TSUE nie odwołują się do takiej koncepcji. W praktyce europejskiej przyjmuje się, że dostawami o charakterze ciągłym są również dostawy, w ramach których dochodzi do regularnej, powtarzalnej sprzedaży. Ma to istotne znaczenie zwłaszcza w transakcjach wyrażonych w innej niż polska walucie (właściwy kurs do przeliczenia podstawy opodatkowania). 

Dlatego też cieszy orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego, zgodnie z którym również w odniesieniu do dostaw, które co prawda swobodnie można wyodrębnić, ale z uwagi na ich powtarzalność w okresie, można przyjąć jeden moment powstania obowiązku podatkowego dla potrzeb VAT (ostatni dzień miesiąca jako okresu rozliczeniowego).