Co nowego w podatkach

Termin do 31 października, nie przegapmy go!

Ustawa z dnia 9 marca 2017 roku o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami, w dziale V, wprowadza również nowe obowiązki dla jednostek wchodzących w skład grupy podmiotów. Polegają one na składaniu pewnych informacji podatkowych, które będą wykorzystywane (przez administracje podatkowe poszczególnych państw) w celach analizy ryzyka zaniżenia dochodu do opodatkowania w obszarze cen transakcyjnych oraz innych analiz ekonomicznych lub statystycznych.  

Pojawiają się więc pytania o zakres podmiotowy i przedmiotowy tego nowego obliga. 

Pierwszym nasuwającym się pytaniem jest to, kogo ten nowy obowiązek dotyczy? Czy wszystkich podatników? 

Na tak postawione pytanie należy odpowiedzieć przecząco. Ustawa w dziale V skierowana jest bowiem do tak zwanej "grupy podmiotów" zdefiniowanej jako  grupa kapitałowa w rozumieniu przepisów o rachunkowości:

(i)  dla której jest sporządzane skonsolidowane sprawozdanie finansowe,

(ii) w której skład wchodzą co najmniej dwie jednostki mające siedzibę lub zarząd w różnych państwach względnie spółka posiadająca siedzibę w jednym kraju posiada zakład (dla potrzeb podatkowych) w innym państwie;

(iii)której skonsolidowane przychody przekroczyły w poprzednim roku obrotowym kwotę progową 750 000 000 euro. 

Oznacza to, że jeśli spełnione są wszystkie wyżej wymienione przesłanki, na pewno informacja podatkowa powinna zostać złożona.   

Wydaje się, że zdecydowana większość polskich podmiotów, wchodzących w skład grupy, nie będzie posiadać statusu ani spółki dominującej, ani też raportującej. Co oznacza, że to nie one będą składać te informacje. W takim jednak przypadku, to jest,  jeśli  dana jednostka nie ma obowiązku złożenia informacji o grupie podmiotów zobowiązana jest do przekazania informacji na temat jednostki raportującej, w tym z informacją o nazwie państwa, w którym zostanie ta informacja przekazana. Do kiedy?  Co do zasady, do końca roku (czyli do końca roku "n", jeśli w roku "n-1" spełnione zostały ww przesłanki). Wyjątkowo jednak w roku 2017 (za rok 2016) należy złożyć informację do 31 października.

A zatem jeśli jednostka, która wchodzi w skład grupy podmiotów, która posiada siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo posiada siedzibę lub zarząd poza terytorium Polski, ale prowadzi na jej terytorium działalność przez zagraniczny zakład, powiadamia Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, że:
1.     jest jednostką dominującą, wyznaczoną jednostką albo inną jednostką, składającą informację o grupie podmiotów (stosownie do wymogu  z art. 84 ust. 1 ww ustawy) albo
2.    wskazuje jednostkę raportującą oraz państwo lub terytorium, w którym zostanie przekazana informacja o grupie podmiotów.

Minister właściwy do spraw finansów publicznych powinien określić, w drodze rozporządzenia, wzór takiego powiadomienia.

Ministerstwo Finansów na swojej stronie internetowej, opublikowało na razie roboczą wersję powiadomienia (CBC-P) wraz z instrukcją, która zawiera opis elementów oraz wskazówki dotyczące jego sporządzenia.

Mamy jeszcze dwa miesiące na wypełnienie obowiązku informacyjnego. Warto już dziś sprawdzić, czy ten obowiązek dotyczy Państwa przedsiębiorstwa. MBSP jak zawsze służy pomocą podatkową.