Co nowego w podatkach

Świadczenie w ramach programu dobrowolnych odejść wymaga opodatkowania PIT

Częstym skutkiem decyzji o restrukturyzacji danego przedsiębiorstwa, jest również wdrożenie tak zwanego Programu Dobrowolnych Odejść (PDO) dla pracowników. W zamian za to, że pracownik decyduje się rozstać z firmą, otrzymuje wynikające z przyjętego regulaminu świadczenie pieniężne.

 

Wielu próbowało, powołując się na art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, lansować tezę, że wypłata takiego świadczenia powinna korzystać ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym.

Organy podatkowe nie podzielały jednak takiej opinii. Podobnie rzecz się ma z sądami administracyjnymi.

Ostatnio (24 sierpnia)  Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku II FSK 2678/16 potwierdził, że odprawa wypłacona pracownikowi w ramach PDO nie jest odszkodowaniem, ale zapłatą za rozwiązanie umowy o pracę na podstawie porozumienia, a zatem podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Przywołany wyrok odpowiada ogólnej interpretacji przepisów  jaką wydał jeszcze w roku 2016 Minister Finansów (D3.8201.1.2016.MCA). Konieczność opodatkowania wypłacanego w ramach PDO świadczeń argumentował następująco: "(...) PDO powstają z inicjatywy pracodawcy(...). W wyniku PDO powstaje finansowe zobowiązanie pracodawcy w stosunku do pracowników, którzy przystąpili do programu, i z którymi pracodawca, na mocy porozumienia stron, rozwiązał stosunki pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. (..) Rozwiązanie umowy o pracę w ramach PDO wiąże się z otrzymaniem dodatkowych świadczeń, których wysokość przewyższa wysokość świadczeń otrzymywanych na podstawie ustawy o zwolnieniach grupowych. Przystąpienie do PDO jest zatem korzystne dla pracownika i następuje z jego inicjatywy. (...) W przypadku PDO, do którego pracownik przystępuje z własnej woli oraz otrzymuje dodatkowe świadczenia pieniężne nie mamy do czynienia z popełnieniem przez pracodawcę czynu niedozwolonego lub z niewykonaniem lub z nienależytym wykonaniem jakiegokolwiek zobowiązania przez pracodawcę. Tym samym świadczenia otrzymywane przez pracownika w ramach PDO nie mogą zostać uznane za odszkodowanie. (...) W świetle powyższego, świadczenia, jakie pracownik otrzymuje w związku z dobrowolnym przystąpieniem do PDO, nie są objęte zwolnieniem, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy PIT. Na podstawie tego przepisu wolne od podatku są wyłącznie odszkodowania oraz zadośćuczynienia."