Co nowego w podatkach

Doradztwo wymaga dowodu wykonania zarówno dla CIT/PIT jak i VAT

Usługi niematerialne, niezależnie od tego, czy są świadczone przez podmioty powiązane, czy też niezależne, na przykład kancelarie prawne, z uwagi na ich charakter winny być udokumentowane w sposób, który pozwoli na niebudzącą wątpliwości identyfikację ich realizacji. W przypadku tego typu usług, to podatnik musi zadbać o dowody materialne, które potwierdzą fakt ich wykonania. Na nim spoczywa ciężar dowodu w tym zakresie. I nie jest to jedynie głos organów podatkowych ale również sądów administracyjnych. 

Oznacza to, że na podatniku ciąży obowiązek właściwego udokumentowania  wykonania takiej usługi, aby móc zaliczyć koszt zakupionej usługi do kosztów podatkowych, czy też móc odliczyć podatek VAT, wynikający z faktury. W przeciwnym razie, ewentualny spór z fiskusem może zakończyć się porażką. 

Jak wskazał Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w orzeczeniu I SA/Wr 338/16 z dnia 20 czerwca 2017 roku, w przypadku usług szeroko rozumianego doradztwa, po ich wykonaniu często nie ma materialnego dowodu ich realizacji. Stąd też niezwykle istotne jest należyte i niebudzące wątpliwości dokumentowanie podjętych przez usługodawcę działań. Nie wystarczy bowiem gdy jedynym ich potwierdzeniem jest wystawiona przez usługodawcę faktura. W judykaturze wielokrotnie wskazywano, że usługi niematerialne z uwagi na ich charakter winny być udokumentowane w taki sposób, aby można było zidentyfikować faktycznie podjęte / wykonane czynności. W przeciwnym razie takie obszary ryzyka jak: zarzut nieuzasadnionego rozpoznania kosztu podatkowego, zarzut odliczenia VAT z faktur, które nie dokumentują rzeczywiście wykonanych usług, są wysoce prawdopodobne.

I na jeszcze jedno warto zwrócić uwagę. Wielokrotnie, świadczącym tego rodzaju usługi są powiązane podmioty zagraniczne. Zakup takich usług wymaga rozpoznania przez polskiego usługobiorcę importu usług, a więc rozliczenia VAT należnego od wartości zakupionej usługi. Innymi słowy, to polski usługobiorca deklaruje VAT należny. Co do zasady powinien on być neutralny, to jest podlegać odliczeniu na zasadach ogólnych, no ale  jeśli nie będzie możliwe udokumentowanie faktycznego wykonania usługi, to ryzyko zakwestionowania odliczenia jest znaczne. A fakt uprzedniego rozpoznania VAT należnego może pozostać bez znaczenia dla kwestii rozliczenia podatku naliczonego.