Co nowego w podatkach

Nie wszystkie odsetki / koszty finansowania dłużnego są kosztem podatkowym

Projekt zmian do ustaw o podatku dochodowym (planowane zmiany od stycznia 2018 roku) przewiduje rozciągnięcie stosowania ograniczenia w zaliczaniu odsetek do kosztów uzyskania przychodów w stosunku do wszystkich podatników, a nie tylko do tych otrzymujących pożyczkę od podmiotu powiązanego. 

Ograniczenie miałoby polegać na tym, że do kosztów podatkowych zaliczone zostałyby tak zwane "koszty finansowania dłużnego" tylko do pewnego limitu. Wskutek czego, podatnik  ma być zobowiązany do wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów poniesione w danym roku podatkowym koszty finansowania dłużnego w części, w jakiej nadwyżka kosztów finansowania dłużnego (czyli kwota o jaką koszty finansowania przewyższają przychody o charakterze odsetkowym) przewyższa kwotę stanowiącą 30% dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania powiększonego o wartość amortyzacji podatkowej od, jedynie, środków trwałych oraz o dodatnią różnicę pomiędzy przychodami i kosztami finansowania zewnętrznego.


Abstrahując od wysokiego stopnia skomplikowania takiego sposobu obliczania, warto pochylić się jednak nad kwestią tego, co należy rozumieć pod pojęciem "kosztów finansowania dłużnego". 

To, że stanowią je odsetki od pożyczek, kredytów to oczywiste. Projekt ustawy wskazuje jednak na znacznie szersze rozumienie tego pojęcia, uwzględniając w nim także część odsetkową raty leasingowej, kary i opłaty za opóźnienie w zapłacie zobowiązań oraz koszty zabezpieczenia należności i zobowiązań, w tym koszty pochodnych instrumentów finansowych, niezależnie na rzecz kogo zostały one poniesione.

Co to oznacza? 

Dla wielu, zapewne zwiększenie obciążeń z tytułu podatku dochodowego. Ale czy u wszystkich? 

Pozostajemy do dyspozycji w kwestii ustalenia skutków planowanych zmian w Państwa przedsiębiorstwach.