Co nowego w podatkach

Nowy minimalny podatek CIT (0,042%)

Niebawem w Sejmie powinien zostać procedowany projekt zmian do ustaw o podatku dochodowym. Według projektu (jeszcze z lipca) planowane jest dodanie  nowego przepisu określającego tak zwany minimalny podatek dochodowy od przychodów z tytułu własności środka trwałego (przeznaczonego do celów komercyjnych) położonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którego wartość początkowa przekracza 10.000.000 PLN.

Chodzi tu o centra handlowe, domy towarowe, samodzielne sklepy, pozostałe budynki handlowo-usługowe.

Według planów, miesięcznie podatek wynosić ma 0,042% podstawy opodatkowania (to jest wartości początkowej środka trwałego ustalanej na pierwszy dzień każdego miesiąca wynikającej z prowadzonej ewidencji). 

Na podatnikach będzie ciążyć obowiązek obliczania miesięcznych zaliczek na podatek i wpłacania ich na rachunek urzędu skarbowego w terminie do 20-tego dnia każdego miesiąca.

Jednocześnie w celu zachowania neutralności proponowanego rozwiązania, oraz z uwagi na to że nie będzie on stanowić kosztu uzyskania przychodów, zakłada się, iż podatek ten podlegałby odliczeniu od kwoty podatku obliczonego na zasadach ogólnych. Czy jednak w każdym przypadku ten nowy podatek ma szanse być neutralny?