Co nowego w podatkach

Umorzenie pożyczki, przychodem również umarzającego?

Co do zasady generalnej, umorzenie zobowiązania (nieodpłatne zwolnienie z długu) rodzi przychód dla tego, kto z długu zostaje zwolniony.  Jest zobowiązany do rozpoznania przychodu z tytułu uzyskania nieodpłatnego świadczenia. 

Ale w interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 28 września 2017 roku przedstawiony został pogląd, że takie umorzenie zobowiązania może rodzić obowiązek również dla wierzyciela. 

W rozpatrywanej przez organ sprawie, chodziło o przypadek szczególny, pożyczkodawca będący komandytariuszem spółki komandytowej, postanowił umorzyć spółce zobowiązanie z tytułu udzielonej pożyczki.

Spółka komandytowa, oczywiście nie jest odrębnym podatnikiem podatku dochodowego. Rozliczenia podatkowe takiej spółki dokonywane są przez jej wspólników (komandytariuszy i komplementariuszy).

Organ podatkowy uznał jednak, że decyzja komandytariusza o umorzeniu spółce pożyczki stanowi dla tejże spółki przychód z działalności gospodarczej.

W konsekwencji zatem, spowoduje powstanie po stronie umarzającego komandytariusza, jako wspólnika tejże spółki, przychodu z działalności gospodarczej z tytułu umorzonych pożyczek, proporcjonalnego do jego prawa do udziału w zysku spółki. 

Należy jednak pamiętać, że w przeszłości można było spotkać się z opiniami (w tym organów podatkowych) przeciwnymi w stosunku do tej z 28 września.