Co nowego w podatkach

Leasing finansowy a korekta podstawy opodatkowania (korzystne orzeczenie NSA)

Zdarza się, że umowy leasingu finansowego wygasają lub zostają rozwiązane przed upływem terminu, na jaki zostały zawarte.

Do takich okoliczności należy między innymi stwierdzenie szkody całkowitej, utraty przedmiotu leasingu w wyniku kradzieży, bądź windykacji i sprzedaży przedmiotu leasingu osobie trzeciej.

Podatnik zadał pytanie czy w przypadku przedterminowego rozwiązania umowy leasingu finansowego jest uprawniony do wystawienia faktury korygującej, a co za tym idzie do korekty kwoty należnego podatku VAT. 

Oczywiście Minister Finansów uznał, że w takim przypadku nie zachodzą podstawy uzasadniające dokonanie korekty faktury.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie podzielił pogląd Ministra, oddalając tym samym skargę podatnika.

Tymczasem w dniu 28 września 2017 roku Naczelny Sąd Administracyjny Warszawie  (orzeczenie I FSK 2053/15) uchylił  zaskarżony wyrok sądu wojewódzkiego  oraz interpretację indywidualną uznając, że w przypadku, gdy dochodzi do  przedterminowego rozwiązania umowy leasingu finansowego wskutek czego leasingobiorca płaci mniej, to część, której nie uiszcza, nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. 

Warto poczekać jeszcze na pisemne uzasadnienie wyroku NSA. Tym niemniej jednak zachęcamy do sprawdzenia, na ile "zastosowanie" tego orzeczenia w Państwa firmie mogłoby się okazać korzystne.

W razie wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji.