Co nowego w podatkach

Niech organ podatkowy udowodni, że jest inaczej

Często słyszy się, że skoro podatnik z określonej czynności wywodzi określone skutki podatkowe, powinien zgromadzić uzasadniające je odpowiednie dowody / dokumentację. Innymi słowy ciężar dowodowy obciąża podatnika. Taką tezę formułują organy podatkowe. Tymczasem...

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z  dnia 7 września 2017 roku (sygn.akt III SA/Wa 2935/16)  uznał, że  gdy "(...) charakter wydatku wskazuje na jego potencjalny związek z działalnością podatnika do zakwestionowania go jako kosztu uzyskania przychodu nie jest wystarczające stwierdzenie, że związek takiego wydatku z osiąganiem przez podatnika przychodów powinien być wykazany dodatkowymi dowodami, których w sprawie brakuje. W takiej sytuacji, gdy rodzaj wydatku jego kwota i okoliczności poniesienia wskazują na jego związek z osiąganiem przychodów, do jego zakwestionowania jako kosztu uzyskania przychodu konieczne jest wykazanie przez organ przy pomocy środków dowodowych, że wydatek ten nie służył osiąganiu przychodów przez podatnika. Obowiązek wykazania tej okoliczności wynika z treści przepisu art. 15 ust. 1 u.p.d.o.p."  

Sprawa dotyczyła zakwestionowania przez organy podatkowe kosztów, szeroko rozumianych usług informatycznych, telekomunikacyjnych.

Jak wskazał w uzasadnieniu WSA, co prawda występowały okoliczności, które uzasadniały wątpliwości organu co do faktycznego  wykonania tych usług,  jednakże brak było dowodów, które w sposób przekonujący wskazywałyby na to, że przedmiotowe usługi nie zostały wykonane lub, że nie służyły osiąganiu przez podatnika przychodów. 

Dlatego też skład orzekający przypomniał, że z  treści przepisu art. 15 ust. 1 ustawy o pdop wynika, że wydatki wykazujące związek z osiąganiem przez podatnika przychodów stanowią koszty uzyskania przychodu. 

Przepisy ustawy Ordynacja podatkowa (art. 122 oraz art. 187 par.1) nakazują z kolei organom podatkowym ustalić w postępowaniu przy pomocy dowodów podstawę faktyczną rozstrzygnięcia zawartego w decyzji.

W rozpoznanej sprawie organy nie wykazały braku związku (spornego) wydatku z osiąganiem przychodów przez podatnika. 

"(...) Za dowód na brak związku przedmiotowego wydatku z przychodami nie mogła być uznana wskazana w zaskarżonej decyzji okoliczność, że obowiązek ponoszenia przedmiotowych wydatków nie został określony w pisemnej umowie (...)". 

I jakkolwiek, nie wiadomo, jak się ostatecznie sprawa zakończy, to jednak orzeczenie WSA w Warszawie przypomina, że na organach podatkowych również ciąży obowiązek dowiedzenia zasadności podejmowanych decyzji.