Co nowego w podatkach

Karty lunchowe dla pracowników to nie zakup usług gastronomicznych, stanowią więc koszt podatkowy dla pracodawcy

W ramach programu motywacyjnego spółka wprowadza dofinansowanie obiadów pracowników. Udostępnia więc tak zwane "Karty Lunch Pass" uprawniające do zakupu tylko i wyłącznie posiłków w formie usług gastronomicznych.

Usługi prawne nie podlegają ograniczeniom zaliczenia do kosztów podatkowych w trybie art. 15e ustawy o PDOP

W interpretacji 0111-KDIB2-1.4010.50.2018.1.JP Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził, że art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie znajduje zastosowania do usług prawnych lub ich elementów. 

Zakup usług informatycznych od podmiotów powiązanych nie jest wyłączony z kosztów podatkowych

Do takiego wniosku może prowadzić analiza wytycznych jakie ukazały sie na stronie Ministerstwa Finansów w odniesieniu do zakresu stosowania ograniczeń wynikających z art. 15 e ustawy o CIT. 

Wiarygodność kontrahenta, dobra wiara nabywcy towarów / usług, jako przesłanki prawa do odliczenia VAT

W kontekście transakcji rodzących następnie kwotę podatku naliczonego podlegającego odliczeniu oraz tego, że nadal nie zostały opracowane wytyczne w zakresie przesłanek potwierdzających dochowanie należytej staranności przez nabywców towarów i usług, warto przywołać niedawny, z końca marca 2018 roku, (nieprawomocny) wyrok WSA w Łodzi I SA/Łd 125/18 . 

Opcje walutowe w celach nie zawsze generują koszty podatkowe

W orzeczeniu II FSK 3513/17 (z dnia 6 lutego 2018 roku) NSA podtrzymał dotychczasową linię orzeczniczą wskazując, że "Do uznania transakcji opcji walutowych za związane z wykonywaniem działalności gospodarczej i tym samym umożliwiające rozpoznanie ewentualnych strat z niej wynikających, koniecznym jest zakwalifikowanie ich, jako czynności prawnych, które stanowią realizację przedmiotu działalności gospodarczej, stanowiąc zarazem niezależną od innych działań gospodarczych formę aktywności podatnika.

Ogólna interpretacja dot. obowiązku sporządzania dokumentacji podatkowej, a także obowiązku przeglądów i aktualizacji dokumentacji podatkowej

Organ podatkowy dniu 28 marca  wydał interpretację ogólną DCT.8201.6.2018, w której przypomniał, że "zgodnie z art. 9a ust. 2g updop „dokumentacja podatkowa dotycząca kontynuowanych w kolejnym roku podatkowym transakcji lub innych zdarzeń, o których mowa w ust. 1 pkt 1, podlega okresowemu przeglądowi i aktualizacji, nie rzadziej niż raz na rok podatkowy, przed dniem upływu terminu określonego dla złożenia zeznania podatkowego za kolejne lata, w zakresie zawartych w niej informacji, z zastrzeżeniem ust. 2h”. 

W kontekście art. 15e ustawy o PDOP - koszty bezpośrednio związane z produkcją nie podlegają wyłączeniu z kosztów podatkowych

Czy opłaty za prawo do korzystania ze wzorów przemysłowych, dekorów o charakterystycznej postaci, nadanych im w szczególności poprzez cechy linii, konturów, kształtów, kolorystkę, fakturę i ornamentykę, podlegają rygorom art. 15e ustawy o PDOP (czyli wyłączeniu z kosztów podatkowych), czy też traktowane powinny być jako  zaliczane do kosztów uzyskania przychodów bezpośrednio związanych z wytworzeniem przez podatnika towaru lub świadczeniem usługi? 

Różnice kursowe powstałe na rachunku walutowym

Podatnik zadał pytanie, czy różnice kursowe powstałe na rachunku walutowym z tytułu transakcji udzielania pożyczek stanowią koszt podatkowy (w przypadku ujemnych różnic kursowych) lub przychód (w przypadku dodatnich różnic kursowych)? 

Zwrot nakładów a korekta podatkowego odpisu amortyzacyjnego

Przez lata organy podatkowe uznawały, że w przypadku otrzymania zwrotu nakładów (na zakup/wytworzenie środków trwałych) zwróconą kwotę należało przyporządkować proporcjonalnie do wszystkich odpisów amortyzacyjnych za cały okres amortyzacji danego środka trwałego i w takiej części korygować koszty podatkowe w odniesieniu do już dokonanych odpisów amortyzacyjnych oraz w takiej części uznawać, że nie będą stanowiły kosztu podatkowego przyszłe odpisy amortyzacyjne. 

Rozliczenie kosztów zagranicznej podróży służbowej

Jak pokazuje praktyka rozliczenie kosztów podróży służbowej odbywanej poza granicami Polski budzi nadal szereg wątpliwości.  Na przestrzeni lat, również organy podatkowe nie były w tej kwestii jednomyślne. 

Udziały za gotówkę nie stanowią przychodu

Wielu doradców przestrzegało przed możliwymi negatywnymi skutkami zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Zwracali oni uwagę na ryzyko rozpoznania przychodu z tytułu objęcia (od 2018 roku) udziałów w zamian za wkład pieniężny (za gotówkę). Od początku uznawaliśmy, że to ryzyko jest nadmiernie eksponowane.  Cieszę się, że mieliśmy rację. 

Usługi księgowe świadczone w ramach grupy nie podlegają wyłączeniu z kosztów podatkowych

Stosownie do art. 15e ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (w brzmieniu obowiązującym od 1ego stycznia 2018 roku) podatnicy są obowiązani wyłączyć z kosztów uzyskania przychodów koszty usług doradczych, badania rynku, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, ubezpieczeń, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze – poniesione bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotów powiązanych, w części, w jakiej koszty te łącznie w roku podatkowym przekraczają 5% kwoty odpowiadającej nadwyżce sumy przychodów ze wszystkich źródeł przychodów pomniejszonych o przychody z tytułu odsetek nad sumą kosztów uzyskania przychodów pomniejszonych o wartość zaliczonych w roku podatkowym do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 16a-16m, i odsetek.

Transakcja wpływająca na wysokość przychodów/kosztów to wartość pożyczki oraz odsetki

Trzeba przyznać, że Dyrektor KIS jest konsekwentny. W kolejnej już interpretacji w sprawie transakcji podlegających obowiązkowi dokumentacyjnemu (dokumentacja transakcji z podmiotami powiązanymi) wskazał, że aby ustalić, czy pożyczka wymaga sporządzenia dokumentacji należy wziąć pod uwagę zarówno wartość kapitału pożyczki jak i odsetek. 

Kiedy przychód podatkowy?

Zasadniczo, w działalności gospodarczej, moment rozpoznania przychodu do opodatkowania to moment, w którym ten przychód jest należny, bez względu na to, czy nastąpiła zapłata, czy też nie. Innymi słowy, w  dacie, w której dostarczono towar / wykonano usługę powstaje przychód należny wymagający zadeklarowania dla potrzeb podatku dochodowego. Jak to zwykle bywa, i od tej zasady przewidziane są pewne wyjątki. 

Objęcie udziałów za gotówkę przychodem?

W dniu 1 lutego 2018 roku wydana została interpretacja, według której objęcie udziałów w zamian za wkład pieniężny (za gotówkę) stanowić może jednak przychód do opodatkowania, u tego kto nowo utworzone udziały obejmuje.

Strata w środkach obrotowych kosztem podatkowym, pod warunkiem dochowania należytej staranności

W jednej ze swoich tez Naczelny Sąd Administracyjny (II FSK 2496/13) stwierdził, że zasadniczo strata w środkach obrotowych może być kosztem uzyskania przychodu. Warunek jest jednak taki, że musi być ona niezawiniona. Przedsiębiorca powinien więc wykazać, że dołożył wszelkich starań, by jej uniknąć.

Dokumentacja transakcji z podmiotami powiązanymi (interpretacja ogólna Ministra Finansów)

Tytułem przypomnienia, obowiązkowi dokumentacyjnemu podlegają transakcje lub inne zdarzenia mające istotny wpływ na wysokość dochodu (straty) podatnika. 

Wartość transakcji to przepływy finansowe plus/minus odsetki. Uczestnictwo w systemie "cash pooling" może rodzić obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej nawet, gdy wartość otrzymywanych/płaconych odsetek nie przekracza w roku podatkowym 50 kEur

W związku ze zbliżającym się terminem złożenia oświadczenia, zarówno w sprawie tego, czy na spółce ciążył obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej do transakcji z podmiotami powiązanymi, jak i tego, czy taką dokumentację faktycznie sporządziła, warto sprawdzić, czy dokumentacją został objęty również fakt aktywnego uczestnictwa w systemie cash pooling.

Badania lekarskie i opłacone szkolenia dla menedżerów, co z PIT?

Z przepisów art. 207 § 2 Kodeksu pracy, nie wynika obowiązek skierowania osoby fizycznej, nie zatrudnianej na podstawie umowy o pracę, na badania lekarskie.

Jak stanowią jednak przepisy, podmiot niebędący pracodawcą może uznać, że aby zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy takiej osobie konieczne jest np. skierowanie na właściwe badania lekarskie.

Korzystanie z narzędzi spółki przez menedżera wolne od opodatkowania

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) w dniu 17 stycznia potwierdził, że fakt udostępnienia menedżerowi niezbędnych, nazwijmy to, "narzędzi" do zarządzania przedsiębiorstwem pozostaje bez wpływu na opodatkowanie tego menedżera.

Poprzez narzędzie rozumieć należy między innymi: biuro, odpowiedni sprzęt IT, sprzęt telekomunikacyjny, dostęp do systemów komunikacji itp.

Opłata za "chmurę" - kiedy podatek u źródła?

Nie ulega wątpliwości, że wynagrodzenie wypłacane podmiotom zagranicznym za świadczenia polegające na przetwarzaniu danych wymaga, co do zasady generalnej, poboru podatku u źródła. Posługujemy się tu stwierdzeniem "generalnej zasady", a to dlatego, że oczywiście poszczególne umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, mogą stanowić inaczej.

Ograniczenie kosztów usług niematerialnych/doradztwa/licencji (nowy art. 15e ustawy o PDOP) dotyczy również kosztów amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych

W interpretacji 0111-KDIB1-2.4010.448.2017.1.AW z dnia 11 stycznia 2018 roku, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej odniósł się do kwestii rozliczania kosztów licencji do wzoru przemysłowego, w tym nawiązując do nowego przepisu art. 15e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Podatnik próbował przekonać organ podatkowy, że licencja (do wzorów przemysłowych, stanowiących warunek prowadzonej działalności), jako wartość niematerialna i prawna podlega tylko odpisom amortyzacyjnym.

Samochód dla handlowca - może oznaczać 100% odliczenia VAT

W listopadzie 2017 roku Naczelny Sąd Administracyjny odniósł się do kwestii, czy okoliczność, że podatnik umożliwia pracownikowi mobilnemu parkowanie powierzonego mu samochodu w miejscu zamieszkania, wyklucza przyjęcie, że samochód ten wykorzystywany jest wyłącznie do celów prowadzenia działalności gospodarczej dającej z kolei prawo do odliczenia podatku VAT w pełnej wysokości.

Podatek u źródła kosztem podatkowym

Uzyskanie certyfikatu rezydencji, jak pokazuje praktyka, niekiedy sprawia wiele trudności. Są i takie podmioty, które tego certyfikatu, potwierdzającego rezydencje podatkową kontrahenta w innym niż Polska kraju, nigdy nie otrzymują. 

Podatek u źródła od usług wykonanych poza Polską

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 26 września 2017 r.  II FSK 3591/14 przypomina o obowiązku poboru podatku u źródła od wynagrodzeń wypłacanych nierezydentom, z tytułu wykonanych przez nich usług niematerialnych. Również wówczas, gdy w całości usługi te zostały fizycznie wykonane poza Polską. 

Odszkodowanie w celu zachowania dalszej współpracy nie stanowi kosztu podatkowego

Na pytanie, czy spółka jest uprawniona do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odszkodowania poniesionego na rzecz partnera w celu zachowania dalszej współpracy i w związku ze zrzeczeniem się przez partnera z roszczeń związanych z karami umownymi, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej udzielił niestety negatywnej odpowiedzi. 

Dozór mienia to nie dzieło

Warto dokonać autokontroli przeprowadzonych rozliczeń podatkowych, czy też w zakresie składek na system ubezpieczeń społecznych.

Torebki foliowe w rozliczeniach podatkowych 2018 roku

Stosownie do przepisów, które zaczną obowiązywać od stycznia 2018 roku przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której są oferowane lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego przeznaczone do pakowania produktów oferowanych w tej jednostce, jest obowiązany pobrać opłatę recyklingową od nabywającego lekką torbę na zakupy z tworzywa sztucznego.

Nie wszystkie programy motywacyjne dla pracowników będą opłacalne

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych rozpoznaje różne źródła przychodów. Przykładowo, a to ze stosunku pracy, a to z działalności wykonywanej osobiście. Wyróżnia również przychody z kapitałów pieniężnych, do których zalicza, między innymi, przychody z realizacji pochodnych instrumentów finansowych.

Dokumentacja podatkowa transakcji z podmiotami powiązanymi - grupowanie transakcji

W kontekście zasad towarzyszących sporządzaniu dokumentacji podatkowej transakcji z podmiotami powiązanymi, podatnik zadał pytanie co do przesłanek jej tworzenia.