Co nowego w podatkach

Poprawki lokatorskie w rozliczeniach VAT u dewelopera

W trakcie budowy budynku mieszkalnego, przyszli nabywcy lokali mieszkalnych, w ramach zawartych z deweloperem umów na zakup lokali mieszkalnych negocjują drobne zmiany budowlane tzw. „zmiany lokatorskie” polegające na np.: przesunięciu bądź wyburzeniu ścianki, wybudowaniu wnęki na pralkę itp.

Raportowanie Country-by-Country do końca grudnia 2017 roku

Na stronie Ministerstwa Finansów opublikowane zostały informacje związane z implementacją mechanizmu raportowania według krajów (ang. Country-by-Country Reporting, CBC). Warto przypomnieć, że celem wprowadzenia raportowania CBC jest wyposażenie administracji podatkowej w wyspecjalizowane narzędzie służące do oceny ryzyka związanego z cenami transferowymi.

Spóźniony import usług nie powinien generować zaległości w VAT

To chyba pierwszy taki wyrok.

Stracona zaliczka nie stanowi kosztu nawet, gdy dochowano należytej staranności sprawdzenia kontrahenta

Przepis art. 16 ust. 1 pkt 56 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, który stanowi, że nie stanowią kosztów uzyskania przychodów utracone przedpłaty / zaliczki / zadatki, należy interpretować ściśle, stwierdził w listopadowej interpretacji  (0111-KDIB1-3.4010.293.2017.1.AN) organ podatkowy. W analizowanym przypadku, wydaje się, że podatnik dochował odpowiedniej staranności w sprawdzeniu kontrahenta. 

Niech organ podatkowy udowodni, że jest inaczej

Często słyszy się, że skoro podatnik z określonej czynności wywodzi określone skutki podatkowe, powinien zgromadzić uzasadniające je odpowiednie dowody / dokumentację. Innymi słowy ciężar dowodowy obciąża podatnika. Taką tezę formułują organy podatkowe. Tymczasem...

Podwyższone koszty uzyskania przychodów

W interpretacji z dnia 25 października Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej przypomniał, że aby możliwe było zastosowanie podwyższonych kosztów uzyskania przychodów do części wynagrodzenia (w tym ze stosunku pracy) związanego z rozporządzeniem prawami autorskimi muszą zostać spełnione następujące przesłanki:

Opłata za studia podyplomowe - kosztem podatkowym

W interpretacji 0111-KDIB1-1.4011.142.2017.1.NL organ podatkowy potwierdził, że opłata za studia podyplomowe może stanowić koszt uzyskania przychodów.

Skutki podatkowe i rachunkowe umorzenia udziałów bez wynagrodzenia

Za decyzją o umorzeniu (unicestwieniu) udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością stoją albo projekt restrukturyzacji spółki, albo zwykła chęć rozstania się niektórych udziałowców. Przepis kodeksu spółek handlowych, stanowi, że za zgodą wspólnika umorzenie udziału może nastąpić bez wynagrodzenia. 

Powstaje więc pytanie, czy takie umorzenie (nabycie udziałów własnych w celu ich umorzenia) może nastąpić bez obniżenia kapitału zakładowego spółki?

Jakie skutki podatkowe się z tym wiążą?

Nieściągalność wierzytelności jako przesłanka uzasadniająca spisanie jej w koszty

Jednym ze sposobów udokumentowania nieściągalności wierzytelności, wskutek czego można uznać ją jako koszt uzyskania przychodów, jest sporządzenie protokołu nieściągalności potwierdzającego, że przewidywane koszty procesowe i egzekucyjne związane z dochodzeniem wierzytelności byłyby równe albo wyższe od kwoty wymagalnej wierzytelności.

 
Powstaje więc pytanie, o jakie dokładnie koszty procesowe i egzekucyjne chodzi?  Jak je ustalić?

Leasing finansowy a korekta podstawy opodatkowania (korzystne orzeczenie NSA)

Zdarza się, że umowy leasingu finansowego wygasają lub zostają rozwiązane przed upływem terminu, na jaki zostały zawarte.

Fiskalny raport dobowy, tylko gdy w danym dniu była sprzedaż zaewidencjonowana w kasie rejestrującej

Zdarza się, że podatnik wykonujący co do zasady działalność podlegającą ewidencjonowaniu w kasie rejestrującej (kasie fiskalnej) w niektórych dniach lub okresach nie dokonuje faktycznie sprzedaży / odpłatnego świadczenia usług. Czy zatem w takim przypadku istnieje obowiązek sporządzenia i wydrukowania fiskalnego raportu dobowego?

Umorzenie pożyczki, przychodem również umarzającego?

Co do zasady generalnej, umorzenie zobowiązania (nieodpłatne zwolnienie z długu) rodzi przychód dla tego, kto z długu zostaje zwolniony.  Jest zobowiązany do rozpoznania przychodu z tytułu uzyskania nieodpłatnego świadczenia. 

Koszty związane z rozbiórką budynku

Czy niezamortyzowana wartość rozbieranych budynków może zostać zaliczona jednorazowo do kosztów uzyskania przychodów? Czy koszty rozbiórki budynków będą kosztami bezpośrednio związanymi z budową nowych budynków?

Sponsoring a przychody osób fizycznych

Wejście w relacje sponsoringu, może ze sobą nieść pewne konsekwencje w zakresie rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych.

Nowy minimalny podatek CIT (0,042%)

Niebawem w Sejmie powinien zostać procedowany projekt zmian do ustaw o podatku dochodowym. Według projektu (jeszcze z lipca) planowane jest dodanie  nowego przepisu określającego tak zwany minimalny podatek dochodowy od przychodów z tytułu własności środka trwałego (przeznaczonego do celów komercyjnych) położonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którego wartość początkowa przekracza 10.000.000 PLN.

Nie wszystkie odsetki / koszty finansowania dłużnego są kosztem podatkowym

Projekt zmian do ustaw o podatku dochodowym (planowane zmiany od stycznia 2018 roku) przewiduje rozciągnięcie stosowania ograniczenia w zaliczaniu odsetek do kosztów uzyskania przychodów w stosunku do wszystkich podatników, a nie tylko do tych otrzymujących pożyczkę od podmiotu powiązanego. 

Renoma firmy a PCC

Czy renoma przedsiębiorstwa, stanowi odrębne prawo majątkowe? Czy wymaga rozliczenia podatku od czynności cywilnoprawnych?

Doradztwo wymaga dowodu wykonania zarówno dla CIT/PIT jak i VAT

Usługi niematerialne, niezależnie od tego, czy są świadczone przez podmioty powiązane, czy też niezależne, na przykład kancelarie prawne, z uwagi na ich charakter winny być udokumentowane w sposób, który pozwoli na niebudzącą wątpliwości identyfikację ich realizacji. W przypadku tego typu usług, to podatnik musi zadbać o dowody materialne, które potwierdzą fakt ich wykonania. Na nim spoczywa ciężar dowodu w tym zakresie. I nie jest to jedynie głos organów podatkowych ale również sądów administracyjnych. 

20% PCC od pożyczki to cały czas mniej niż 75% od dochodu z nieujawnionych źródeł

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach, w lipcu 2017 roku (I SA/Gl 383/17), przypomniał, że stawka podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) wynosi 20%, jeżeli przed organem podatkowym podatnik powołuje się na fakt zawarcia umowy pożyczki (wcześniej nigdy niezgłoszonej,  od której nie odprowadzono PCC według podstawowej stawki 2%). 

Drodzy przedstawiciele wolnych zawodów, i nie tylko, miejmy umiar!

Wieloletnie doświadczenie pracy jako doradca podatkowy pozwala wyrazić pogląd, że niektórzy podatnicy zatracają granicę pomiędzy tym, co stanowi finansowanie życia osobistego a co związane jest z prowadzoną działalnością gospodarczą, a więc służy zabezpieczeniu źródeł przychodów. Oczywiście zawsze można powiedzieć, dobrze wypoczęty umysł, pełen wrażeń, niezapomnianych przeżyć, bogatszy o poznaną historię, zabytki, dzieła sztuki, gwarantuje lepszą, bardziej efektywną pracę, nierzadko umożliwia nawiązanie nowej współpracy.

Świadczenie w ramach programu dobrowolnych odejść wymaga opodatkowania PIT

Częstym skutkiem decyzji o restrukturyzacji danego przedsiębiorstwa, jest również wdrożenie tak zwanego Programu Dobrowolnych Odejść (PDO) dla pracowników. W zamian za to, że pracownik decyduje się rozstać z firmą, otrzymuje wynikające z przyjętego regulaminu świadczenie pieniężne.

 

Faktura od doradcy zajmującego się procedurą zwrotu VAT daje prawo do odliczenia VAT (wynikającego z tej faktury) w całości

Niby to oczywistość, a jednak sprawa miała swój finał w Naczelnym Sądzie  Administracyjnym. Chodzi o interpretację przepisu dotyczącego odliczenia podatku VAT. 

Termin do 31 października, nie przegapmy go!

Ustawa z dnia 9 marca 2017 roku o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami, w dziale V, wprowadza również nowe obowiązki dla jednostek wchodzących w skład grupy podmiotów. Polegają one na składaniu pewnych informacji podatkowych, które będą wykorzystywane (przez administracje podatkowe poszczególnych państw) w celach analizy ryzyka zaniżenia dochodu do opodatkowania w obszarze cen transakcyjnych oraz innych analiz ekonomicznych lub statystycznych.  

Amortyzacja dodatniej wartości firmy możliwa nawet gdy kupujący nie przejmuje środków pieniężnych ani należności

Zbycie przedsiębiorstwa nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Dodatkowo kupujący może dokonywać odpisów amortyzacyjnych od dodatniej wartości firmy (czyli różnicy pomiędzy ceną nabycia przedsiębiorstwa a wartością rynkową składników majątkowych wchodzących w skład kupionego przedsiębiorstwa). A zatem, jeśli przedmiotem transakcji jest przedsiębiorstwo, może to oznaczać szereg, nazwijmy to, udogodnień (korzyści podatkowych). 

Podatek u źródła nie tylko od maszyny produkcyjnej, a więc przykładowo od serwera?

Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 9 sierpnia 2017 roku (II FSK 1963/15) stwierdził, że urządzenia przemysłowe to nie tylko maszyny do produkcji lub przemysłu, ale każdy sprzęt, który służy generowaniu dochodów.

Lokale mieszkalne dla pracowników

Zdarza się że spółki zakupują usługę najmu lokalu mieszkalnego, aby lokal ten udostępnić na cele mieszkaniowe pracownikowi. Czy taka usługa powinna być opodatkowana podatkiem VAT, czy też korzystać ze zwolnienia od podatku? 

Wyżywienie dla pracownika w podróży służbowej może być opodatkowane

Niedawno pisaliśmy o stanowisku organu podatkowego w sprawie zaliczenia do kosztów podatkowych kwot wydatkowanych na wyżywienie pracownika podczas podróży służbowych. Tym razem uwagę kierujemy na skutki podatkowe dla pracownika.  Ku przestrodze.

Dobra zmiana w CIT - nie będzie podatku u źródła od zakupu biletów lotniczych

Ustawa z dnia 7 lipca 2017 roku (oczekuje na podpis Prezydenta) wprowadza między innymi zmianę treści art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zmianę długo oczekiwaną. 

Jeden moment powstania obowiązku podatkowego VAT dla powtarzających się dostaw towarów

Naczelny Sąd Administracyjny w niedawnym orzeczeniu I FSK 1714/15 potwierdził możliwość stosowania art. 19a ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług w odniesieniu do powtarzających się dostaw towarów.

Działania strategiczne - VAT od sprzedaży towarów poniżej cen zakupu

W interpretacji 0111-KDIB3-1.4012.64.2017.2.KO Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej odniósł się do kwestii podstawy opodatkowania w zakresie podatku VAT towarów sprzedawanych w ramach strategii marketingowej.