Co nowego w podatkach

Zakup usług gastronomicznych dla podróżujących pracowników kosztem podatkowym, ale czy w każdym przypadku?

Podczas ostatnich dziesięciu lat, różnie organy podatkowe podchodziły do kwestii ponoszenia kosztów wyżywienia dla pracowników / osób współpracujących w czasie ich podróży służbowych.

Odpłatne udostępnienie samochodów pracownikowi nie daje prawa odliczenia 100% VAT

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, podatnikom przysługuje prawo odliczenia 50% kwoty podatku VAT z faktur zakupu, czy też z faktur dokumentujących leasing/najem samochodów.

Menedżer korzystający z infrastruktury przedsiębiorstwa

Menedżerowie, wykonując swoje obowiązki (w tym między innymi na podstawie kontraktu menedżerskiego) korzystają z odpowiedniej infrastruktury zarządzanego przedsiębiorstwa.

Za zaległości podatkowe spółki może odpowiadać Zarząd całym swoim prywatnym majątkiem

Stosownie do postanowień art. 116 ustawy Ordynacja podatkowa za zaległości podatkowe spółki kapitałowej, odpowiadają solidarnie całym swoim majątkiem członkowie jej zarządu.

Odsetki od zadośćuczynienia, korzystającego ze zwolnienia z podatku, opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji 0111-KDIB2-2.4011.83.2017.1.MZ (z 14 czerwca br) uznał, że odsetki od wypłacanego (z opóźnieniem) zadośćuczynienia wymagają opodatkowania podatkiem dochodowym. 

Oprocentowany kredyt na wypłatę dywidendy, co z kosztem?

Czerwiec to miesiąc organizacji zgromadzeń wspólników, zatwierdzających sprawozdania finansowe za rok miniony, decydujących o warunkach wypłaty dywidendy. 

Co nowego w resorcie finansów? Resort nie śpi!

W miniony poniedziałek Ministerstwo Finansów opublikowało kolejne już ostrzeżenie przed optymalizacją podatkową. Tym razem z wykorzystaniem "sztucznych" spółek zagranicznych, utworzonych tylko dla potrzeb administracyjnych, a nie dla realizacji konkretnych przedsięwzięć gospodarczych. 

Pochodne instrumenty finansowe a koszty uzyskania przychodów

Organy podatkowe chętnie uznają, że w przypadku gdy banki wypowiadają umowy dotyczące pochodnych instrumentów finansowych wskutek czego transakcje zostają przedterminowo zamknięte, to straty podatnika na transakcjach przedterminowo zamkniętych nie mogą zostać uznane za koszty podatkowe.

Split payment - mechanizm podzielonej płatności, szanse czy zagrożenia?

Zgodnie z projektem zmian do ustawy o podatku VAT, nabywcy towarów i usług przy dokonywaniu płatności będą mogli zastosować mechanizm podzielonej płatności. 

Wydawanie towarów w ramach usługi marketingu w branży farmaceutycznej, opodatkowane VAT

Nadal jedną z branż stosujących szeroki wachlarz gadżetów / nagród w prowadzonych akcjach promocyjnych, reklamowych, marketingowych, jest szeroko rozumiana farmacja.

Wartość firmy (goodwill) przy sprzedaży przedsiębiorstwa a PCC

Sprzedaż przedsiębiorstwa nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.  W takim przypadku zachodzi więc wątpliwość, czy transakcja taka nie powinna podlegać podatkowi od czynności cywilnoprawnych (PCC). 

Nieuczciwy pełnomocnik to kłopoty dla przedsiębiorcy

Zawiadomienie o oszustwach nie zwalnia z obowiązku uregulowania podatku.

Koszty uzyskania przychodów

Po opublikowaniu (w dniu 22 maja) przez Ministerstwo Finansów kolejnego (drugiego) ostrzeżenia przed optymalizacją podatkową, tym razem z wykorzystaniem wartości firmy, wszyscy rozpisali się na ten właśnie temat. Nie chcąc więc powielać powszechnych komentarzy, pozwalamy sobie na wzmiankę o kosztach uzyskania przychodów. 

Opłaty związane z przedterminowym rozwiązaniem umowy. Co z podatkami?

Orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie  z  dnia 11 maja 2017 roku (I FSK 819/15 ) przypomina o właściwym zakwalifikowaniu kwot wypłacanych  z tytułu rozwiązania przed terminem zawartej wcześniej umowy. 

50% koszty uzyskania przychodów dla pracowników

W różny sposób można podwyższyć kwotę netto wynagrodzenia wypłacanego pracownikowi. 

Paliwo poza przychodem pracownika. Czy na pewno?

Pracodawcy udostępniają samochody firmowe swoim pracownikom również dla celów prywatnych.

Klauzule przeciwko unikaniu opodatkowania - gdy w schemacie działania pojawi się FIZ

Zgodnie z przepisami ustawy Ordynacja podatkowa czynność dokonana przede wszystkim w celu osiągnięcia korzyści podatkowej, sprzecznej w danych okolicznościach z przedmiotem i celem przepisu ustawy podatkowej, nie skutkuje osiągnięciem korzyści podatkowej, jeżeli sposób działania był sztuczny (unikanie opodatkowania).

Remont, przebudowa budynku nie wpływają na zmniejszenie stawki podatku od nieruchomości

Wykorzystywanie nieruchomości dla celów prowadzonej działalności gospodarczej skutkuje zastosowaniem podwyższonej stawki podatku od nieruchomości. 

Kompensata kwoty powyżej 15 KPLN nie wyklucza kosztu podatkowego

Od stycznia 2017 roku obowiązuje wymóg zapłaty zobowiązań o wartości powyżej 15 KPLN za pośrednictwem banku.

Wynik finansowy a wynik podatkowy, potrzeba dodatkowej ewidencji

Prawidłowe, rzetelne prowadzenie ksiąg rachunkowych nie stanowi jeszcze gwarancji zadeklarowania dochodu we właściwej (prawidłowej) wysokości, dla potrzeb rozliczeń podatku dochodowego. 

Przywileje podatkowe dla firm innowacyjnych

Intencją rządzących jest podniesienie stopnia innowacyjności prowadzonej działalności gospodarczej.

VAT z faktur od menedżerów można jednak odliczyć?

Kadra zarządzająca nie zawsze pozostaje w zatrudnieniu ze spółką, którą zarządza. Menedżerowie wybierają bowiem korzystniejsze z punktu widzenia rozliczeń podatków osobistych formy współpracy.

CSR. Społeczna Odpowiedzialność Biznesu a rozliczenia podatkowe. Czy warto podejmować jakiekolwiek czynności w tym zakresie?

Oczywiście na tak zadane pytanie, odpowiedź może być tylko twierdząca.  Tak, warto.  Trzeba jednak z całą mocą podkreślić, że podejmowane działania mogą okazać się dla przedsiębiorstwa bardzo kosztowne. 

Nocleg w hotelu nie wymaga opodatkowania PIT

Pewnie wielu z nas spotkało się z niekorzystnymi stanowiskami organów podatkowych co do obowiązku rozpoznania i opodatkowania przychodu z tytułu ponoszenia przez pracodawcę kosztów noclegu pracownika mobilnego.

2% PCC od pożyczki udzielonej przez spółkę?

Nie podlegają podatkowi od czynności cywilnoprawnych (PCC) między innymi czynności, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu ich dokonania  jest zwolniona z podatku od towarów i usług.  Udzielanie pożyczek w ramach działalności gospodarczej jest czynnością zwolnioną z podatku VAT.  Konsekwentnie należałoby uznać, że udzielenie pożyczki pomiędzy podmiotami gospodarczymi nie powinno rodzić obowiązku w zakresie PCC.  I to co jest oczywiste dla doradców podatkowych, o tyle dla sędziów już nie.

Programy motywacyjne dla kadry zarządzającej - tylko 19% podatku

Menedżerowie mają na ogół godziwe wynagrodzenia, płacą więc wysoki podatek dochodowy. Co zrobić aby płacić mniejszy podatek?

O zmianie linii orzecznictwa w odniesieniu do rozliczania kosztów używania samochodu osobowego, niestanowiącego składnika majątku przedsiębiorstwa

Art. 178 Konstytucji stanowi, że sędziowie w sprawowaniu swojego urzędu są niezawiśli i podlegają tylko Konstytucji oraz ustawom.  Co to jednak oznacza dla zwykłego podatnika, który w razie sporu z organami podatkowymi jest zdany na orzeczenie określonego składu sędziowskiego? Trzeba pamiętać, że poglądy sędziów są różne, ulegają zmianie, przy niezmienionym stanie prawnym. 

Ułatwienia dla podatnika

Administracja państwowa tyle ostatnio mówi o poprawie otoczenia prawnego dla biznesu. Analiza wprowadzonych w ostatnich dwóch miesiącach przepisów, jak i będących dopiero w sferze projektów, zdaje się, przynajmniej na papierze, to potwierdzać. 

 

Kary groźne dla przestępców, ale czy tylko?

Z jednej strony można dopatrzeć się  poprawy otoczenia prawnego dla biznesu, z drugiej jednak strony, aktualna władza chce efektywnie walczyć z przestępstwami gospodarczymi. Postanowiono o zaostrzeniu kar za nie.